Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan. Ook kan de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen als pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. De integriteit, anonimiteit (indien gewenst) en vertrouwelijkheid staan hierin

More

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht. In deze brochure wordt met governance orgaan het toezichthoudend orgaan van een organisatie bedoeld, ongeacht de benaming. In de praktijk komen ook andere verschijningsvormen van organen

More

Stelselwijzigingen (hoofdstuk 10)

De organisatie kiest ervoor om een eerder gekozen verslaggevingsstelsel te wijzigen. Eén of meer grondslagen voor waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling zijn anders dan die welke bij de opstelling van de voorafgaande jaarrekening zijn gebruikt. De Raad voor

More

Schattingen (hoofdstuk 10)

De organisatie schat de omvang van bijvoorbeeld een post in de jaarrekening zo goed moge lijk bepaald, rekening houdende met alle beschikbare relevante informatie. Als gevolg van onzekerheden zijn schattingen noodzakelijk. Het kan nodig zijn om een eerder gedane schatting te herzien.

More

Privacywetgeving

In artikel 10 van de Grondwet is het recht op privacy geregeld: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.’ In andere wetten staan regels over wat wel en niet mag in

More

Ondernemingsraad

Organisaties met 50 werknemers of meer moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Een OR is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie en bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. In de

More

Meldplicht

De verplichting om volgens wet- of regelgeving een gebeurtenis, een transactie of een mogelijke relevante niet-naleving van wet- en regelgeving te melden aan een specifieke instantie. Daarnaast is het ook mogelijk dat op basis van een gedragscode over te gaan tot een

More

Klokkenluiders(regeling)

Een klokkenluider stelt misstanden in een organisatie aan de kaak. Werkgevers met 50 werknemers of meer moeten een procedure hebben voor het melden van een (vermoeden van een) misstand bij de werkgever. De beschreven verplichting van een interne klokkenluidersregeling is onderdeel van

More
1 2 3 4