Van Leeuwen Law Firm | Pro Deo Advocaat

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, advocaat bij VAN LEEUWEN LAW FIRM, biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, arbeidsrecht, familierecht en jeugdrecht. Gezinnen en particulieren die in aanraking komen met politie en justitie, ontslag, armoede, dakloosheid, echtscheiding en/of jeugdbescherming kunnen

More
//

Wat te doen als uw (corporate) organisatie wordt geconfronteerd met (een vermoeden van) Financieel-economische criminaliteit (FEC)? (Het Frauderesponsplan)

Hoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)?  Een frauderesponsplan helpt u daarbij. Hierin wordt namelijk antwoord gegeven op vragen als: (a) Wat wordt van een (corporate) organisatie verwacht, als er sprake is van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)?

More

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan. Ook kan de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen als pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. De integriteit, anonimiteit (indien gewenst) en vertrouwelijkheid staan hierin

More

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht. In deze brochure wordt met governance orgaan het toezichthoudend orgaan van een organisatie bedoeld, ongeacht de benaming. In de praktijk komen ook andere verschijningsvormen van organen

More

Stelselwijzigingen (hoofdstuk 10)

De organisatie kiest ervoor om een eerder gekozen verslaggevingsstelsel te wijzigen. Eén of meer grondslagen voor waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling zijn anders dan die welke bij de opstelling van de voorafgaande jaarrekening zijn gebruikt. De Raad voor

More

Schattingen (hoofdstuk 10)

De organisatie schat de omvang van bijvoorbeeld een post in de jaarrekening zo goed moge lijk bepaald, rekening houdende met alle beschikbare relevante informatie. Als gevolg van onzekerheden zijn schattingen noodzakelijk. Het kan nodig zijn om een eerder gedane schatting te herzien.

More

Privacywetgeving

In artikel 10 van de Grondwet is het recht op privacy geregeld: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.’ In andere wetten staan regels over wat wel en niet mag in

More
1 2 3 52