Practice Area

Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting
Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding
in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om (nog langer) diensten aan u te verlenen.

Buitengerechtelijk Traject

In het geval van een negatieve registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), die volgens u niet juist is en waardoor u wordt beperkt, kunt u nagaan of de registratie op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. De registratie dient conform het Algemeen Reglement te hebben plaatsgevonden.

Zo dient de kredietverstrekker u, op het moment dat er een achterstand dreigt te ontstaan, van te voren schriftelijk waarschuwen dat het niet betalen leidt tot een melding bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). In verband met de zorgvuldigheid dient u ook altijd te worden geïnformeerd als de registratie daadwerkelijk bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt gemeld.

Als u meent dat de negatieve registratie onjuist is of u onevenredig zwaar treft, dan dient u de kredietverstrekker (met de hulp van de advocaat) te verzoeken om de onjuiste gegevens te corrigeren of te verwijderen. U dient daarbij gemotiveerd aan te geven waarom u van mening bent dat in uw geval de registratie onredelijk is en dat deze dient te  worden doorgehaald. Dit dient u in ieder geval binnen twaalf (12) maanden nadat u weet of had kunnen weten dat u wordt benadeeld door de negatieve registratie(s) hebben gemeld bij de kredietverstrekker of het BKR.

De kredietverstrekker dient  uw belangen om de registratie te verwijderen af te wegen tegen het met de registratie te dienen doel om financiële risico’s voor kredietverstrekkers bij kredietverlening te voorkomen en misbruik en fraude te bestrijden (de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit). In het geval dat er bijvoorbeeld sprake was van een kleine achterstand die snel werd betaald, is de kans groter dat het verzoek wordt toegewezen dan als sprake is van een langdurig incassotraject voor een groot bedrag, waarbij u meerdere regelingen niet bent nagekomen.

Een terechte BKR-registratie kan slechts in bijzondere gevallen worden verwijderd: 

(a) Er hebben zich zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden bij u voorgedaan;

(b) U had een gegronde reden om de vordering niet voldoen;

(c) De betalingsachterstand is niet door u maar door anderen veroorzaakt;

(d) U bent nooit op de hoogte gebracht van de BKR registratie;

(e) De betalingsachterstand heeft niet lang genoeg geduurd of was niet hoog genoeg.

Gerechtelijk Traject

Indien de kredietverstrekker uw verzoek om de gegevens te corrigeren of te verwijderen afwijst, gelden er (zeer) korte termijnen om hier tegen op te komen. U kunt uw verzoek aan de civiele rechter voorleggen middels een verzoekschriftprocedure. Op grond van artikel 79 AVG geldt voor het indienen van het verzoekschrift de volgende korte termijnen:

  • binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke; of
  • indien de verantwoordelijke niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, binnen zes weken na afloop van die termijn.

Kort Geding

Uitsluitend in spoedgevallen kunt u een kort geding aanspannen bij de civiele rechter. Er is sprake van een spoedgeval, indien u bijvoorbeeld een voorlopig koopcontract voor een woning heeft getekend, maar u vanwege de negatieve BKR-registraties geen hypotheek kunt krijgen.

Previous Story

Mensgerichte aanpak

Next Story

Buitengerechtelijk Traject – Verwijderen BKR Registratie