/

De Taakomschrijving van de MIVD

De MIVD heeft een vijftal taken in het belang van de nationale veiligheid. Met het oog op de terrorismebestrijding zijn de belangrijkste taken: 1) Onderzoek verrichten omtrent het potentieel en de strijdkrachten van andere mogendheden, ten behoeve van een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de krijgsmacht, en naar de factoren die van invloed zijn of kunnen zijn op de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde voor zover de krijgsmacht daarbij is betrokken of naar verwachting betrokken kan worden, 2) Onderzoek verrichten ter voorkoming van activiteiten die tot doel hebben de veiligheid of paraatheid van de krijgsmacht te schaden, ter bevordering van een juist verloop van mobilisatie en concentratie van de strijdkrachten, en ten behoeve van een ongestoorde voorbereiding en inzet van de krijgsmacht, en 3) Onderzoek verrichten betreffende andere landen, over onderwerpen met een overwegend militaire relevantie die door de Minister-President in overeenstemming met de Minister van Defensie zijn aangewezen[1] (art. 7 lid 2 WIV 2002). [2] 


[1] Langs deze weg wordt de taak van de voormalige Inlichtingendienst Buitenland (IDB) overgenomen (art. 7 lid 2 WIV 2002).

[2] Ekker, A.H., Het onderscheppen van telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten, op. cit., p. 77; www.minvdef.nl

Previous Story

De taakomschrijving van de Verfassungsschutz des Bundes und der Länder

Next Story

De Taakomschrijving van de DPSD

Latest from Counter Terrorism