/

De taakomschrijving van de AIVD

De AIVD heeft een viertal taken in het belang van de nationale veiligheid. Met het oog op de terrorismebestrijding acht ik de volgende taken het belangrijkst, te weten: 1) Onderzoek verrichten m.b.t. organisaties en personen die door de doelen die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat[1]; en 2) Onderzoek verrichten betreffende andere landen m.b.t. onderwerpen die door de Minister – President zijn aangewezen[2] (art. 6 lid 2 WIV 2002).[3]


[1] Ekker, A.H., Het onderscheppen van telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten, Computerrecht  19 (2002) 2, Kluwer – Deventer – 2002, p. 77

[2] Langs deze weg wordt de taak van de voormalige Inlichtingendienst Buitenland (IDB) overgenomen (art. 6 lid 2 WIV 2002).

[3] Ekker, A.H., Ekker, A.H., Het onderscheppen van telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten, op. cit., p. 77; www.aivd.nl

Previous Story

De Nederlandse –, Franse – en Duitse Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

Next Story

De taakomschrijving van de DCRG

Latest from Counter Terrorism