/

Verwijderen negatieve kredietregistraties voor gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

Wellicht bent u als ouder gedurende het tijdsbestek 2005-2019 het slachtoffer geworden van de keiharde fraude aanpak van de Belastingdienst en staat u als gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire nu tevens negatief geregistreerd staan in het in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om (nog langer) diensten aan u te verlenen. VAN LEEUWEN LAW FIRM is gespecialiseerd in het verrichten van onderzoeken naar de rechtmatigheid van de registratie van uw persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.

Rechtshulp bij het verwijderen van negatieve BKR-registratie

Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om (nog langer) diensten aan u te verlenen.…

Lees verder

Buitengerechtelijk Traject – Verwijderen BKR Registratie

In het geval van een negatieve registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), die volgens u niet juist is en waardoor u wordt beperkt, kunt u nagaan of de registratie op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. De registratie dient conform het Algemeen Reglement te hebben plaatsgevonden. Zo dient de kredietverstrekker u, op het moment dat er een achterstand dreigt te ontstaan, van te voren schriftelijk waarschuwen dat het niet betalen…

Lees verder

Gerechtelijk Traject – Verwijderen BKR-Registratie

Indien de kredietverstrekker uw verzoek om de gegevens te corrigeren of te verwijderen afwijst, gelden er (zeer) korte termijnen om hier tegen op te komen. U kunt uw verzoek aan de civiele rechter voorleggen middels een verzoekschriftprocedure. Op grond van artikel 79 AVG geldt voor het indienen van het verzoekschrift de volgende korte termijnen: binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke; of indien de verantwoordelijke niet binnen de…

Lees verder

Kort Geding – Verwijderen BKR-registratie

Uitsluitend in spoedgevallen kunt u een kort geding aanspannen bij de civiele rechter. Er is sprake van een spoedgeval, indien u bijvoorbeeld een voorlopig koopcontract voor een woning heeft getekend, maar u vanwege de negatieve BKR-registraties geen hypotheek kunt krijgen.…

Lees verder

Welke overeenkomsten worden gemeld bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)?

De zakelijke klant meldt bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) alle overeenkomsten met de consument met een looptijd van langer dan één (1) maand indien de consument niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt in de vorm van een: aflopend krediet (AK); revolverend (doorlopend) krediet (RK); schuldhulpverlening (SR); hypothecair krediet eigen woning (HY); hypothecair krediet overige onroerende zaken (HO); restschuld hypothecair krediet (RH) en restschuld hypothecair krediet waarbij aanspraak op de NHG…

Lees verder

Aflopend Krediet

Een aflopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij: (a) aan de consument een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (b) aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om een goed (roerende zaak) te gebruiken of aan hem een dienst wordt verleend en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te…

Lees verder

Doorlopend Krediet

Een doorlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij: A: de consument op verschillende tijdstippen geldbedragen kan opnemen, maar waarbij de opgenomen bedragen (uitstaand saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden; of B: de zakelijke klant of een derde aan de consument op verschillende tijdstippen de mogelijkheid biedt tot het gebruik van een goed (roerende zaak) of een dienst te verlenen, waarbij de opgenomen bedragen (uitstaande saldo) het vastgesteld totaal…

Lees verder

Hypothecair Krediet Eigen Woning

Een hypothecaire kredietovereenkomst eigen woning is een overeenkomst waarbij de zakelijke klant aan de consument een geldbedrag verstrekt voor het aankopen of verbouwen van een woning. De consument geeft zijn eigen woning als onderpand (zekerheid) aan de zakelijk klant, waarbij de zakelijke klant het recht heeft om de woning te verkopen als de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet (ex art. 19 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).…

Lees verder

Hypothecair Krediet Overige Onroerende Zaken

Een hypothecaire kredietovereenkomst overige onroerende zaken is een overeenkomst waarbij de zakelijke klant aan de consument een geldbedrag verstrekt voor het aankopen van of voor het verbouwen van een onroerende zaak niet zijnde de eigen woning. De consument geeft de onroerende zaak als onderpand (zekerheid) aan de zakelijk klant, waarbij de zakelijke klant het recht heeft om de onroerende zaak te verkopen als de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet…

Lees verder

Kredietvormen

Het verwerken van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens

Het advocatenkantoor

VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft zich op de kaart gezet als een multidisciplinair advocatenkantoor dat uitblinkt in klantgericht denken. Het verhaal van MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN is er een van kansen grijpen, doorzettingsvermogen, en bovenal, ondernemerschap. Vanuit zijn kantoor in Utrecht fungeert de advocaat als een extensie van uw team. Hij verkiest een hechte cliënt-advocaatrelatie, terwijl zijn hyper-professionele aanpak tot uitstekende prestaties leidt. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Zo overtreft hij verwachtingen, levert hij consistente resultaten en smeedt hij langdurige relaties met zijn cliënten.

Visie & Waarden

Gedrevenheid

Van Leeuwen is diepgeworteld gepassioneerd om de beste resultaten voor zijn cliënten te behalen. Zijn onvermoeibare drive blijkt uit zijn toewijding om verder te gaan dan het noodzakelijke om gunstige resultaten te behalen in juridische zaken. Hij benadert elke zaak met vastberadenheid en volharding, waarbij hij geen enkele steen onomgedraaid…

Meer informatie

Persoonlijke aandacht

Van Leeuwen erkent het belang van het opbouwen van sterke, persoonlijke relaties met zijn cliënten. Hij neemt de tijd om hun unieke behoeften, zorgen en doelstellingen te begrijpen. Door een persoonlijke band te creëren, schept hij een ondersteunende en vertrouwde omgeving waarin cliënten zich gewaardeerd en begrepen voelen. Advocaat Bas…

Meer informatie

Gespecialiseerd

Met expertise op verschillende rechtsgebieden biedt van Leeuwen gespecialiseerde kennis en op maat gemaakte oplossingen om te voldoen aan de specifieke behoeften van elke cliënt. Hij blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de juridische praktijk en investeert in voortdurende educatie om ervoor te zorgen dat hij de…

Meer informatie

Snelheid

Tijd is essentieel in juridische zaken, en van Leeuwen begrijpt het belang van snelle actie. Hij geeft prioriteit aan efficiëntie en responsiviteit, waarbij hij cliëntvragen snel afhandelt en juridische procedures wendbaar voortstuwt. Door tijdige bijstand te bieden, minimaliseert hij vertragingen en zorgt hij voor een snelle afhandeling van problemen. Advocaat…

Meer informatie

Pragmatisch

Van Leeuwen hanteert een praktische en resultaatgerichte benadering van juridische vertegenwoordiging. In plaats van verstrikt te raken in theoretische overwegingen, richt hij zich op het vinden van pragmatische oplossingen die effectief inspelen op de onderliggende kwesties. Zijn no-nonsense benadering benadrukt het bereiken van tastbare resultaten voor zijn cliënten. Advocaat Bas…

Meer informatie

Helder in communicatie

Effectieve communicatie is fundamenteel voor de praktijk van van Leeuwen. Hij communiceert met duidelijkheid, zodat cliënten complexe juridische concepten en procedures begrijpen. Door transparante uitleg en regelmatige updates te bieden, stelt hij cliënten in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en actief deel te nemen aan hun juridische procedures. Advocaat…

Meer informatie

MVO

Relatie met cliënten

In het hart van de ethiek van Van Leeuwen ligt een diep respect voor de relatie met cliënten. Het kantoor erkent dat vertrouwen en integriteit de kern vormen van juridische praktijk en verbindt zich ertoe om de betrokkenheid bij cliënten te verdiepen. Door middel van transparante communicatie en proactieve samenwerking…

Meer informatie

Diversiteit, gelijkheid & inclusiviteit

Van Leeuwen Law Firm omarmt diversiteit als een hoeksteen van zijn organisatiecultuur. Het begrijpt dat diverse perspectieven innovatie voeden en besluitvorming verrijken. Het kantoor zet zich in voor het bevorderen van gelijke kansen en het creëren van een inclusieve omgeving waarin elke stem wordt gehoord en gewaardeerd. Door middel van…

Meer informatie

Communicatie en informatica

In het digitale tijdperk zijn effectieve communicatie en het benutten van informatie- en communicatietechnologieën van vitaal belang. Van Leeuwen erkent het potentieel van technologie om efficiëntie, toegankelijkheid en duurzaamheid in de juridische praktijk te verbeteren. Door digitale platforms te benutten en digitale geletterdheid onder zijn personeel te bevorderen, streeft Van…

Meer informatie

Gebouw, energie en leveranciers

Als hoeders van het milieu is Van Leeuwen Law Firm zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren. Het kantoor verbindt zich ertoe zijn milieu-impact te verminderen door duurzame bouwpraktijken, energie-efficiënte operaties en verantwoorde inkoop van leveranciers te prioriteren. Door samen te werken met leveranciers die hun…

Meer informatie

Transport

Van Leeuwen Law Firm erkent het belang van duurzame transportpraktijken. Het kantoor streeft ernaar zijn ecologische voetafdruk in verband met transport te verkleinen door te investeren in elektrische voertuigen, carpoolinitiatieven te ondersteunen en alternatieve vervoerswijzen te bevorderen. Van Leeuwen Law Firm bevordert actief het gebruik van het minst vervuilende vervoermiddel…

Meer informatie

Sociale doelstellingen

Naast zijn juridische mandaat streeft Van Leeuwen Law Firm naar een positieve sociale impact. Door pro bono werk, gemeenschapsprojecten en filantropische initiatieven wil het kantoor dringende sociale kwesties aanpakken en gemarginaliseerde gemeenschappen versterken. Van Leeuwen Law Firm is vastbesloten om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te vervullen door actief bij te dragen…

Meer informatie

Ereloon & Kosten

Voorschot

Om de levering van juridische diensten te vergemakkelijken, kan Van Leeuwen Law Firm van cliënten een voorschot vragen voordat zij aanvangt of voortgaat met het werk namens hen. Dit voorschot, bekend als een retainer, dekt de verwachte kosten en honoraria en wordt in mindering gebracht op volgende tussentijdse of eindfacturen.…

Meer informatie

Gerechtskosten en Uitgaven

Alle door Van Leeuwen Law Firm aan derden voorgeschoten kosten, zoals griffierechten, notariskosten of deskundigenkosten, worden apart in rekening gebracht op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Dit zorgt ervoor dat cliënten op de hoogte zijn van en verantwoordelijk zijn voor de specifieke uitgaven die aan hun zaak zijn verbonden.…

Meer informatie

Kantoorkosten

Naast de professionele honoraria brengt Van Leeuwen Law Firm administratieve en kantoorkosten in rekening, waaronder kosten voor het openen van dossiers, typen, printen, portokosten en telefoongebruik. Deze kosten worden doorgaans in rekening gebracht als een vast percentage (bijv. 7%) van de totale honoraria, waardoor transparantie wordt geboden in de verdeling…

Meer informatie

Rechtsbijstandverzekering

Cliënten met een rechtsbijstandsverzekering hebben het recht om hun eigen advocaat te kiezen, op kosten van de verzekeraar, wanneer zij betrokken zijn bij een juridische of administratieve procedure. Dit recht geldt zelfs wanneer juridische vertegenwoordiging niet verplicht is, waardoor cliënten autonomie hebben bij het selecteren van juridische vertegenwoordiging die aansluit…

Meer informatie

Gesubsidieerde Rechtbijstand

In het hart van Van Leeuwen Law Firm klopt een diepe toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, verankerd in de essentie van het kantoor. Gebaseerd op de principes van rechtvaardigheid, gelijkheid en eerlijkheid, erkent het kantoor zijn rol in het vormgeven van een samenleving waar juridische bijstand geen voorrecht is maar een…

Meer informatie

Uurtarief op basis van het behaalde resultaat

Hoewel succes niet kan worden gegarandeerd, is Van Leeuwen Law Firm toegewijd om naar beste vermogen het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen. Hoewel “no cure, no pay” regelingen verboden zijn onder professionele voorschriften, biedt de firma cliënten de mogelijkheid om het uurtarief afhankelijk van de behaalde resultaten…

Meer informatie

Vaste prijsafspraak

Voor cliënten die voorspelbaarheid willen in hun juridische kosten, biedt Van Leeuwen Law Firm de mogelijkheid om vooraf een vaste prijs overeen te komen. Deze benadering omvat het opsplitsen van de zaak in afzonderlijke onderdelen en het schatten van de benodigde tijd en aanvullende kosten voor elk onderdeel. Door een…

Meer informatie

Uurtarief

Tenzij anders overeengekomen, rekent Van Leeuwen Law Firm voor haar diensten op basis van een uurtarief. Deze tarieven variëren afhankelijk van factoren zoals de aard van de zaak, de complexiteit, de ervaring van de advocaat en de urgentie van de kwestie. Het uurtarief varieert typisch tussen €200 en €330, exclusief…

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand (RVR)

Previous Story

Het advocatenkantoor voor het verwijderen van BKR-registraties, EVR-coderingen en CIS-coderingen

Next Story

Beoordeling van de frauderisico’s