Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op fraude wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit specifieke geval zich niet meer kan voordoen, bijvoorbeeld door het ontslag van de fraudeur in kwestie. VAN LEEUWEN LAW FIRM – FORENSIC AUDITING & INTEGRITY SERVICES is echter overtuigd dat fraude preventief dient te worden aangepakt en dat enkel een combinatie van preventieve en detecterende maatregelen voldoende zekerheid kan bieden dat het frauderisico onder controle is. De focus in fraudebestrijding ligt op de preventieve maatregelen. De dienstverlening bestaat hierbij uit assessments, advies bij de implementatie van controlemaatregelen, training en whistleblowingdiensten.

Beoordeling van de frauderisico’s

VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING zal uw (corporate) organisatie doorlichten op latente risico’s tot fraude aan de hand van uw activiteiten, bestaande fraudeschema’s, de betrokken sector en uw bestaande controlemaatregelen. Daarna zal zij aanbevelingen doen en actieplannen opstellen om uw (corporate) organisatie tot een hoger maturiteitsniveau te tillen.…

More

Beleid en richtlijnen

Een visie en missie zijn in een (corporate) organisatie onontbeerlijk, de strategie die hieruit voortvloeit moet duidelijk omschreven zijn en de eraan gekoppelde procedures transparant weergegeven. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING helpt u met het scheppen van dit kader waarbij wordt gefocust op fraude en fraudebestrijding.…

More

Gedragscode

Integriteit is de basisnorm voor elke medewerker en manager, maar ook een van de hoekstenen tot het voorkomen van fraude. Een gedragscode stimuleert integer gedrag en voorkomt daarmee niet-integer gedrag. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan u helpen om dit referentiekader op te stellen voor uw (corporate) organisatie, waarmee u duidelijk afspraken en mogelijke sancties vastlegt.…

More

Toegangsbeheer en functiescheiding

Veel fraudegevallen zijn te voorkomen door een degelijk toegangsbeheer zowel van buitenaf als van binnenuit, maar ook door een functiescheiding met het bijhorende vierogen-principe. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan u helpen deze essentiële controles in uw (corporate) organisatie te implementeren. …

More

Reactie-plan

(Corporate) Organisaties zonder reactie-plan kunnen fraudes en misdragingen minder goed ondervangen. Zij zullen op het ogenblik zelfs meer investeren en een grotere schade ondergaan. Het is daarom belangrijk om een dergelijk reactie-plan in plaats te hebben waardoor je snel en effectief kan handelen op een forensisch verantwoorde manier. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING helpt u graag bij het…

More

Dilemmatraining voor managers

Integriteit is de meest belangrijke eigenschap van een goede leider en met de “tone at the top” in gedachten geldt dat eigenlijk voor iedere manager. Elke dag dienen er beslissing genomen te worden. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING traint uw management in het ethisch correct nemen van deze beslissingen.…

More

Algemene frauderisico training

Het is belangrijk te begrijpen hoe je als bedrijf fraudepreventie en -bestrijding in zijn geheel aanpakt. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan uw medewerkers opleiden in deze aanpak zodat uw medewerkers hier zelf mee aan de slag kunnen.…

More

Ad hoc training

VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING is perfect geplaatst om uw medewerkers de nieuwste trends en bestaande fraudeschema’s te onderrichten zodat ook u klaar bent om adequaat fraude te voorkomen en er op te reageren. Voorbeelden zijn CEO-fraude, facturatiefraude, identiteitsfraude en interne hacking.…

More

Fraudedetectie

Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er een noodzaak om fouten, misdragingen en fraude te detecteren voor ze een te grote vorm aannemen of erger nog, een norm of cultuur worden. VAN LEEUWEN LAW FIRM – FORENSIC AUDITING & INTEGRITY SERVICES doet een integrale aanpak van zowel de masterdata, procesgerichte data als van de transactiedata. De dienstverlening bestaat hierbij uit process mining en proactieve data-analyse

Process mining

Een vooraf duidelijk gedefinieerd en wel doordacht proces levert minder mogelijkheid op tot fraude. Het is pas wanneer dit proces niet gevolgd wordt, dat deze afwijkingen fraudemogelijkheden laten. Ervaring leert ons dat niet iedereen de processen volgt zoals vooropgesteld en de controle er niet steeds consequent op gebeurt. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING heeft de tools om uw…

More

Proactive data analysis

Een van de meest voorkomende bedrijfsfraudes is de facturatiefraude. Iets wat enkel kan plaatsvinden door slecht beheer of wijzigen van de masterdata van uw leveranciers. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan deze data analyseren zodat verdachte gegevens of wijzigingen aan het licht komen. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan ook uw transactiedata, die uw aan- en…

More

Belangenconflicten

In deze tijden van globalisering is het nog belangrijker geworden om te weten met wie u zaken doet. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan voor u verdere onderzoeken doen naar (corporate) organisaties waarmee u zaken doet.…

More

Fraudeonderzoeken

Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw (corporate) organisatie, dient u onmiddellijk op de hoogte te zijn van de feiten: hoe werd het fraudegeval mogelijk gemaakt? Hoe ver reikt de fraude binnen de organisatie, wie is betrokken en wat is de geraamde financiële impact Als er zich een probleem voordoet, heeft u nood aan een tijdige verklaring en een geloofwaardige oplossing. U heeft nood aan onderzoek, communicatie en specifieke maatregelen. Daarnaast dient u ook rekening te houden met complexe, technische en wijzigende (sociale, fiscale, strafrechtelijke…) regelgevingen. Dit zijn taken waarbij VAN LEEUWEN LAW FIRM – FORENSIC AUDITING & INTEGRITY SERVICES u kan ondersteunen. Ondanks het feit dat elk forensisch onderzoek uniek is, past het kantoor een vaste methodologie toe bij de organisatie, uitvoering en rapportering van de geanalyseerde gevallen. De dienstverlening spitst zich hierbij toe op onderzoeken (opzoeken en nazicht van gegevens en interviews), achtergrondcontroles (background search) en de opsporing van bedrijfsgoederen (asset tracing).

Corruptie Onderzoeken

Belangenvermenging, omkoping en afpersing zijn de meest voorkomende vormen binnen corruptie. Het is een vorm van fraude die sterk weegt op het vertrouwen in casu de positie die de betreffende medewerker kreeg van de (corporate) organisatie. Het oplossen van dit type fraudegevallen vereist specifieke analysetechnieken. Bovendien formuleert VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING aanbevelingen om dergelijke vorm van fraude…

More

Misbruik en diefstal van bedrijfsgoederen

Diefstal en misbruik van vertrouwen zijn vaak voorkomende vormen van fraude waarbij eigendommen van bedrijven onrechtmatig gebruikt of ontvreemd worden voor persoonlijk gewin van een medewerker of een kaderlid. Of het nu gaat over cash, interne onkostenvergoedingen, voorraad of materiaal, VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING beschikt over een ruime ervaring in het identificeren van dit type fraude en…

More

Vervalsing van financiële rapporten

Fraude in de financiële rapportering is niet de meest voorkomende, maar leidt tot de grootste verliezen voor uw (corporate) organisatie. Er zijn heel wat vervalsingsmogelijkheden binnen deze financiële rapportering, met name een over- of onderschatting van de boekhoudkundige posten. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING beschikt over een ruime ervaring in het identificeren van dit type fraude en in…

More

Forensische technologie

Om fraudeonderzoeken tot in detail uit te zoeken, beschikt VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING over verschillende IT-mogelijkheden om data te kopiëren en te analyseren. Het kopiëren gebeurt op een forensisch verantwoorde manier zodat het bewijsmateriaal eventueel in de rechtbank kan gebruikt worden. In sommige gevallen kan eerder gedeletete data zelfs gerecupereerd worden. Wat de analyse van data betreft,…

More

Due diligence Audit

Als u een nieuwe zakenrelatie met een partner wil opstarten, is het soms beter om op voorhand te informeren over de financiële toestand, de achtergrond of de reputatie van deze toekomstige partner. Waar nodig zal VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING deze controles voor u uitvoeren.…

More

OSINT – Open Source INTelligence

In het kader van fraude is het niet ongebruikelijk dat bedrijfsgoederen zoek zijn omdat fraudeurs deze ontoegankelijk proberen te maken. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING tracht met behulp van haar netwerk deze goederen op te sporen in binnen- en buitenland.…

More