MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, advocaat en forensisch auditor, staat publieke en private entiteiten en particulieren bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. Er zijn verschillende autoriteiten waarmee een cliënt te maken kan krijgen. Het is daarom van essentieel belang direct duidelijkheid te krijgen over de aard van het onderzoek, aangezien de regels per autoriteit kunnen verschillen. Men onderscheidt: (a) Strafrechtelijke autoriteiten, zoals de fiscale opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie (OM) in strafrechtelijke of fiscale onderzoeken; (b) Financiële toezichthouders, zoals de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor onder toezicht staande instellingen; (c)Mededingingsrechtelijke autoriteiten zoals de Europese Commissie of ACM in verband met mededingingsrechtelijke onderzoeken ten aanzien van marktpositie en kartelvorming; (d) Overige inspectiediensten, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie, NVWA, ILT, Omgevingsdiensten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN zorgt bij een doorzoeking of andersoortig bezoek van de autoriteiten dat de omvang, bevoegdheden en de beperkingen daaraan worden gerespecteerd en beschermd. Een belangrijk aspect daarbij is het waarborgen van geprivilegieerde informatie binnen uw (corporate) entiteit. De advocaat hanteert een pragmatische aanpak, waarbij hij de dialoog zoekt met de betreffende autoriteiten om de doorzoeking of inspectie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk impact op uw bedrijfsvoering. Daarbij staan discretie en bescherming van de (rechts)positie van uw (corporate) entiteit en medewerkers voorop.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt ook assistentie en ondersteuning bij het vervolgtraject, dat vaak bestaat uit het onderhouden van contacten met de autoriteiten, het voorbereiden en bijwonen van (getuigen)verhoren van medewerkers en het verstrekken van aanvullende informatie.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN heeft ook de expertise en capaciteit in huis om een (intern) onderzoek te verrichten voor uw corporate entiteit, om uw (corporate) entiteit in staat te stellen te bepalen of, en zo ja welke mogelijke onregelmatigheden zich binnen uw (corporate) entiteit hebben voltrokken zodat proactief op herstelmaatregelen kan worden gestuurd.

Previous Story

Serious Fraud Investigation & Prosecution Defence

Next Story

De bestrijding van financieel-economische criminaliteit – Aanbevelingen voor het bestuur en het toezichthoudende orgaan

Latest from Forensic Audit Services

FinEc Investigations

U denkt wellicht dat u veilig bent voor financieel-economische criminaliteit (FEC) omdat u werkt met mensen…