/

Verwerkingsverantwoordelijke (VV) en verantwoordelijkheden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De verwerkingsverantwoordelijke (VV) onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de entiteit die de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Dit kan een individu, een bedrijf, een organisatie of een andere entiteit zijn die beslist hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijkheden van een verwerkingsverantwoordelijke omvatten onder meer ervoor zorgen dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en transparant worden verwerkt; gegevens verzamelen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden; zorgen voor nauwkeurigheid van gegevens en deze actueel houden; de opslag van gegevens beperken tot wat noodzakelijk is; passende beveiligingsmaatregelen implementeren om persoonsgegevens te beschermen; en verantwoordelijkheid nemen voor naleving van de beginselen van de AVG en de rechten van individuen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt aanzienlijke verantwoordelijkheden op aan gegevensverantwoordelijken om de bescherming en de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. De gegevensverantwoordelijke, gedefinieerd als de entiteit die de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, is de primaire bewaker van de rechten van betrokkenen onder de AVG. Deze rol omvat een uitgebreide naleving van de AVG-principes en een proactieve benadering van gegevensbescherming. Hieronder volgt een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van de verantwoordelijkheden van gegevensverantwoordelijken onder de AVG, de bijbehorende uitdagingen, het relevante juridische en regelgevende kader in Nederland en de bredere EU, en de rol van advocaat Bas A.S. van Leeuwen in deze context.

Belangrijke Verantwoordelijkheden van Gegevensverantwoordelijken Onder de AVG

1. Het Bepalen van Doelen en Middelen van Verwerking

Gegevensverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor het bepalen waarom persoonsgegevens worden verwerkt (het doel) en hoe deze worden verwerkt (de middelen). Dit omvat het definiëren van welke gegevens worden verzameld, hoe lang ze worden bewaard en wie er toegang toe heeft.

Uitdagingen:

 • Doelbepaling: Het duidelijk definiëren en documenteren van de doeleinden van gegevensverwerking om te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de AVG-eisen.
 • Gegevensmapping: Het uitvoeren van gedetailleerde gegevensmapping om gegevensstromen te begrijpen en ervoor te zorgen dat de gegevensverwerkingsactiviteiten consistent zijn met de verklaarde doeleinden.
 • Coördinatie met Belanghebbenden: Coördineren met verschillende belanghebbenden binnen de organisatie om samenhangende en naleefbare gegevensverwerkingsstrategieën te waarborgen.

2. Naleving van de AVG-Principes

Gegevensverantwoordelijken moeten ervoor zorgen dat alle verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de kernprincipes van de AVG: rechtmatigheid, billijkheid, transparantie, doelbinding, gegevensminimalisatie, nauwkeurigheid, opslagbeperking, integriteit, vertrouwelijkheid en verantwoording.

Uitdagingen:

 • Juridische Grondslag voor Verwerking: Het identificeren en documenteren van de juiste juridische basis voor elke verwerkingsactiviteit, zoals toestemming, contractuele noodzaak, wettelijke verplichting, vitale belangen, publiek belang of gerechtvaardigde belangen.
 • Transparantieverplichtingen: Het ontwikkelen van duidelijke en uitgebreide privacyverklaringen om betrokkenen te informeren over de verwerking van hun gegevens.
 • Continue Naleving: Het implementeren van voortdurende monitoring- en auditprocessen om te zorgen voor voortdurende naleving van de AVG-principes.

3. Het Verlenen van Rechten aan Betrokkenen

Gegevensverantwoordelijken moeten de rechten van betrokkenen faciliteren, waaronder het recht op toegang, rectificatie, verwijdering (recht op vergetelheid), beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar en rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Uitdagingen:

 • Rechtenbeheer: Het opzetten van efficiënte processen en systemen om verzoeken van betrokkenen binnen de vereiste termijnen te beheren en te beantwoorden.
 • Verificatieprocedures: Het implementeren van robuuste verificatieprocedures om ervoor te zorgen dat verzoeken legitiem zijn en afkomstig zijn van de juiste betrokkenen.
 • Balanceren van Rechten: Het balanceren van de uitoefening van de rechten van betrokkenen met andere wettelijke verplichtingen en de rechten van andere personen.

4. Het Implementeren van Beveiligingsmaatregelen

Gegevensverantwoordelijken moeten passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, en deze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Uitdagingen:

 • Risicobeheer: Het uitvoeren van regelmatige risicoanalyses om potentiële kwetsbaarheden te identificeren en het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen.
 • Beveiligingscultuur: Het bevorderen van een cultuur van gegevensbeveiliging binnen de organisatie door middel van training en bewustwordingsprogramma’s.
 • Incidentrespons: Het ontwikkelen en onderhouden van een incidentresponsplan om gegevensinbreuken effectief te beheren en te mitigeren.

5. Melding van Gegevensinbreuken

Gegevensverantwoordelijken zijn verplicht om de relevante toezichthoudende autoriteit onverwijld op de hoogte te stellen van persoonsgegevensinbreuken, en in sommige gevallen de betrokkenen te informeren.

Uitdagingen:

 • Inbreukdetectie: Het implementeren van systemen om gegevensinbreuken snel te detecteren en de ernst ervan te beoordelen.
 • Tijdige Rapportage: Zorgen voor tijdige en accurate rapportage van gegevensinbreuken aan toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen.
 • Herstelmaatregelen: Het nemen van onmiddellijke corrigerende maatregelen om de impact van gegevensinbreuken te verminderen en toekomstige incidenten te voorkomen.

6. Privacy by Design en by Default

De AVG vereist dat gegevensverantwoordelijken privacybeschermingsprincipes integreren in het ontwerp van verwerkingsactiviteiten en standaardmaatregelen treffen die de privacy beschermen.

Uitdagingen:

 • Integratieve Benadering: Het inbedden van privacy-overwegingen in de ontwikkelingscyclus van producten en diensten.
 • Standaardinstellingen: Ervoor zorgen dat de standaardinstellingen van systemen en applicaties privacyvriendelijk zijn en voldoen aan de AVG-eisen.
 • Innovatie en Compliance: Het balanceren van de behoefte aan innovatie met de noodzaak van AVG-naleving, om ervoor te zorgen dat nieuwe technologieën de privacynormen niet ondermijnen.

7. Het Aanstellen van Functionarissen voor Gegevensbescherming (FG’s)

In bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de verwerking wordt uitgevoerd door een openbare instantie of regelmatige en systematische monitoring van betrokkenen op grote schaal plaatsvindt, moeten gegevensverantwoordelijken een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aanstellen.

Uitdagingen:

 • Expertise van de FG: Het aanstellen van FG’s met de vereiste expertise en kennis van gegevensbeschermingswetten en -praktijken.
 • Onafhankelijkheid en Autoriteit: Ervoor zorgen dat de FG onafhankelijk opereert en voldoende autoriteit en middelen heeft om zijn taken effectief uit te voeren.
 • Betrokkenheid van de FG: Het betrekken van de FG bij alle zaken die betrekking hebben op gegevensbescherming om een uitgebreide toezichts- en nalevingsrol te waarborgen.

8. Internationale Gegevensoverdrachten

Gegevensverantwoordelijken moeten ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie voldoet aan de AVG-vereisten, inclusief het implementeren van passende waarborgen of het vertrouwen op goedgekeurde derogaties.

Uitdagingen:

 • Overdrachtsmechanismen: Het navigeren door de complexiteit van juridische mechanismen voor gegevensoverdrachten, zoals Standaardcontractbepalingen (SCC’s), Bindende Bedrijfsregels (BCR’s) en adequaatheidsbesluiten.
 • Overdrachtsimpactbeoordelingen: Het uitvoeren van beoordelingen om ervoor te zorgen dat gegevensoverdrachten gelijkwaardige bescherming bieden als binnen de EER.
 • Naleving door Derden: Ervoor zorgen dat derde partijen en sub-verwerkers in derde landen voldoen aan de AVG-normen.

Rol van Advocaat Bas A.S. van Leeuwen

De AVG legt aanzienlijke verplichtingen op aan gegevensverantwoordelijken om de bescherming van persoonsgegevens en de naleving van gegevensbeschermingsprincipes te waarborgen. Deze verantwoordelijkheden omvatten een breed scala aan activiteiten, van het bepalen van de doeleinden en middelen van verwerking tot het implementeren van beveiligingsmaatregelen en het faciliteren van de rechten van betrokkenen. Gegevensverantwoordelijken staan voor tal van uitdagingen bij het voldoen aan deze verplichtingen, waaronder het waarborgen van transparantie, het beheren van gegevensinbreuken en het uitvoeren van internationale gegevensoverdrachten. Bas A.S. van Leeuwen, advocaat en forensic auditor, speelt een cruciale rol in het adviseren en verdedigen van organisaties op het gebied van AVG-naleving en gegevensbescherming. Zijn expertise omvat de complexe interactie tussen financiële regelgeving, economische misdaad en gegevensbeschermingswetten binnen Nederland en de bredere EU-context.

Belangrijke Bijdragen:

 • Compliance Advies: Bas van Leeuwen helpt organisaties bij het begrijpen en implementeren van AVG-vereisten, inclusief het ontwikkelen van gegevensbeschermingsbeleid en het uitvoeren van Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s). Hij helpt organisaties om de complexiteit van AVG-naleving te navigeren en strategieën te ontwikkelen om risico’s te mitigeren.
 • Procesvoering en Verdediging: Vertegenwoordigt cliënten in juridische procedures met betrekking tot gegevensinbreuken, AVG-boetes en andere handhavingsacties. Zijn diepgaande kennis van zowel de AVG als financiële misdaadregelgeving stelt hem in staat om een uitgebreide verdedigingsstrategie te ontwikkelen, die de veelzijdige uitdagingen aanpakt waarmee organisaties geconfronteerd kunnen worden.
 • Training en Educatie: Biedt trainingssessies aan organisaties over AVG-best practices en de juridische implicaties van gegevensbescherming. Hij helpt organisaties bij het bevorderen van een cultuur van gegevensbescherming en zorgt ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden onder de AVG.
 • Grensoverschrijdende Expertise: Adviseert multinationale ondernemingen over het navigeren door het complexe regelgevingskader van de EU en zorgt voor naleving in verschillende rechtsgebieden. Zijn expertise in internationale gegevensoverdrachten en grensoverschrijdende gegevensbeschermingskwesties is bijzonder waardevol voor organisaties die in meerdere landen actief zijn.
Previous Story

Gegevensverwerker (GV) en verantwoordelijkheden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Next Story

Omgaan met Autoriteiten Persoonsgegevens

Latest from Informatiebeheer | Gerelateerde Expertises

ePrivacy (cookies)

ePrivacy, ook bekend als de ePrivacy Richtlijn, is een Europese Unie richtlijn die zich richt op…