/

Gegevensverwerker (GV) en verantwoordelijkheden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Gegevensverwerker (GV) onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke (VV). Dit kan een aparte organisatie, een derde partij dienstverlener of een interne afdeling binnen dezelfde organisatie zijn. De verantwoordelijkheden van een Gegevensverwerker omvatten het verwerken van persoonsgegevens alleen zoals geïnstrueerd door de Verwerkingsverantwoordelijke, het waarborgen van vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens, het bijstaan van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het nakomen van zijn AVG-verplichtingen (zoals meldingen van datalekken en gegevensbeschermingseffectbeoordelingen), en ervoor zorgen dat eventuele onderaannemers ook voldoen aan de AVG-vereisten door middel van passende contractuele maatregelen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) legt aanzienlijke verantwoordelijkheden en verplichtingen op aan Data Verwerkers om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Een Data Verwerker is elke entiteit of persoon die persoonsgegevens verwerkt namens een Data Verantwoordelijke. Deze verantwoordelijkheden zijn bedoeld om persoonsgegevens te beschermen en om te zorgen voor naleving van de gegevensbeschermingsprincipes. Hieronder volgt een gedetailleerde verkenning van de belangrijkste verantwoordelijkheden van Data Verwerkers onder de GDPR, de bijbehorende uitdagingen, het juridische en regelgevende kader in Nederland en de EU, en de rol van advocaat Bas A.S. van Leeuwen in deze context.

Belangrijkste Verantwoordelijkheden van Data Verwerkers onder de GDPR

1. Verwerken Alleen op Basis van Instructies

Data Verwerkers mogen persoonsgegevens alleen verwerken op basis van gedocumenteerde instructies van de Data Verantwoordelijke. Afwijkingen van deze instructies vereisen voorafgaande toestemming van de Data Verantwoordelijke, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Uitdagingen:

 • Duidelijkheid van Instructies: Zorgen dat de instructies van Data Verantwoordelijken duidelijk en volledig zijn om ongeautoriseerde verwerking te voorkomen.
 • Juridische Naleving: Begrijpen en interpreteren van de juridische vereisten die mogelijk verwerking buiten de gegeven instructies vereisen.

2. Databeveiliging

Data Verwerkers zijn verantwoordelijk voor het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen moeten bescherming bieden tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen accidenteel verlies, vernietiging of beschadiging.

Uitdagingen:

 • Risicobeoordeling: Grondige risicobeoordelingen uitvoeren om potentiële kwetsbaarheden te identificeren en bijbehorende beveiligingsmaatregelen te implementeren.
 • Continue Verbetering: Bijblijven met evoluerende beveiligingsbedreigingen en maatregelen updaten om robuuste gegevensbescherming te behouden.

3. Vertrouwelijkheid

Data Verwerkers moeten ervoor zorgen dat personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken, zich aan vertrouwelijkheid houden of onder een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid vallen.

Uitdagingen:

 • Opleiding en Bewustwording: Regelmatige opleidingen aan medewerkers geven om het belang van gegevensvertrouwelijkheid te benadrukken.
 • Toezicht op Naleving: Mechanismen implementeren om de vertrouwelijkheidsverplichtingen van medewerkers en onderaannemers te controleren en af te dwingen.

4. Inschakelen van Onderaannemers

Bij het inschakelen van onderaannemers moeten Data Verwerkers contracten sluiten die dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen bevatten als die in het contract met de Data Verantwoordelijke.

Uitdagingen:

 • Sorgvuldigheidsvereisten: Grondige due diligence uitvoeren om te verzekeren dat onderaannemers in staat zijn om te voldoen aan de GDPR-verplichtingen.
 • Contractbeheer: Contracten opstellen en beheren om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke gegevensbeschermingsclausules zijn opgenomen en nageleefd worden.

5. Assistentie aan de Data Verantwoordelijke

Data Verwerkers moeten Data Verantwoordelijken helpen bij het voldoen aan verplichtingen met betrekking tot de rechten van betrokkenen, gegevensbeveiliging, Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s) en voorafgaand overleg met toezichthoudende autoriteiten.

Uitdagingen:

 • Toewijzing van Middelen: Voldoende middelen toewijzen om Data Verantwoordelijken te ondersteunen bij het naleven van hun GDPR-verplichtingen.
 • Samenwerking: Effectieve communicatie- en samenwerkingskanalen opzetten met Data Verantwoordelijken om de ondersteuning te vergemakkelijken.

6. Melding van Gegevensinbreuken

Data Verwerkers moeten Data Verantwoordelijken zonder onredelijke vertraging informeren zodra zij kennis nemen van een gegevensinbreuk, en details van de inbreuk en de mogelijke gevolgen verstrekken.

Uitdagingen:

 • Incidentdetectie en -respons: Robuuste systemen voor incidentdetectie en -respons implementeren om gegevensinbreuken snel te identificeren en aan te pakken.
 • Tijdige Communicatie: Zorgen voor een tijdige en nauwkeurige communicatie met Data Verantwoordelijken na een gegevensinbreuk.

7. Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s)

Wanneer de verwerking waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van personen met zich meebrengt, moeten Data Verwerkers Data Verantwoordelijken helpen bij het uitvoeren van DPIA’s.

Uitdagingen:

 • Risicoanalyse: Gedetailleerde risicoanalyses uitvoeren om potentiële verwerkingsactiviteiten met een hoog risico te identificeren.
 • Methodologische Expertise: Expertise ontwikkelen in DPIA-methodologieën om effectieve hulp te bieden aan Data Verantwoordelijken.

8. Grensoverschrijdende Gegevensoverdrachten

Data Verwerkers moeten voldoen aan de GDPR-vereisten voor internationale gegevensoverdrachten en zorgen voor een adequaat niveau van bescherming voor persoonsgegevens die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen.

Uitdagingen:

 • Juridische Mechanismen: De complexiteit van juridische mechanismen voor gegevensoverdrachten, zoals Standaard Contractbepalingen (SCC’s) en Bindende Bedrijfregels (BCR’s), navigeren.
 • Overdrachtsimpactbeoordelingen: Beoordelingen uitvoeren om te waarborgen dat gegevensoverdrachten een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden als binnen de EER.

9. Verplichtingen voor Verwerkingsactiviteiten

Data Verwerkers moeten een register bijhouden van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die namens de Data Verantwoordelijke worden uitgevoerd.

Uitdagingen:

 • Systemen voor Registratie: Uitgebreide systemen voor het bijhouden van verwerkingsactiviteiten implementeren.
 • Nauwkeurigheid van Gegevens: Zorgen dat de registers nauwkeurig, actueel en toegankelijk zijn voor controle.

10. Samenwerking met Toezichthoudende Autoriteiten

Data Verwerkers moeten samenwerken met toezichthoudende autoriteiten (zoals de Gegevensbeschermingsautoriteiten) bij de uitvoering van hun taken.

Uitdagingen:

 • Reguleringscontacten: Aanwijzen van contactpunten voor toezichthoudende autoriteiten om de samenwerking te vergemakkelijken.
 • Proactieve Betrokkenheid: Proactief samenwerken met toezichthoudende autoriteiten om op de hoogte te blijven van regelgevende ontwikkelingen en verwachtingen.

De Rol van Advocaat Bas A.S. van Leeuwen

De GDPR legt aanzienlijke verplichtingen op aan Data Verwerkers om de bescherming van persoonsgegevens en de naleving van gegevensbeschermingsprincipes te waarborgen. Deze verantwoordelijkheden omvatten een breed scala aan activiteiten, van gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid tot het ondersteunen van Data Verantwoordelijken en samenwerken met toezichthoudende autoriteiten. Data Verwerkers staan voor tal van uitdagingen bij het naleven van deze verplichtingen, waaronder het waarborgen van gegevensbeveiliging, het beheren van onderaannemers en het afhandelen van grensoverschrijdende gegevensoverdrachten. Bas A.S. van Leeuwen, advocaat en forensisch auditor, speelt een cruciale rol bij het adviseren en verdedigen van organisaties op het gebied van GDPR-compliance en gegevensbescherming. Zijn expertise bestrijkt de complexe wisselwerking tussen financiële regelgeving, economische criminaliteit en gegevensbeschermingswetten binnen Nederland en de bredere EU-context.

Belangrijke Bijdragen:

 • Compliance-Advies: Bas van Leeuwen helpt organisaties bij het begrijpen en implementeren van GDPR-vereisten, waaronder het ontwikkelen van gegevensbeschermingsbeleid en het uitvoeren van Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s).
 • Procedures en Verdediging: Vertegenwoordigt cliënten in juridische procedures met betrekking tot gegevensinbreuken, GDPR-boetes en andere handhavingsacties. Zijn diepgaande kennis van zowel GDPR als financiële criminaliteitsregelgeving maakt een uitgebreide verdedigingsstrategie mogelijk.
 • Opleiding en Educatie: Biedt trainingssessies aan organisaties over GDPR-best practices en de juridische implicaties van gegevensbescherming.
 • Grensoverschrijdende Expertise: Adviseert multinationale ondernemingen over het navigeren door het complexe regelgevende landschap van de EU, waarbij hij zorgt voor naleving in verschillende rechtsgebieden.
Previous Story

De Belangrijkste Principes van de AVG

Next Story

Verwerkingsverantwoordelijke (VV) en verantwoordelijkheden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Latest from Informatiebeheer | Gerelateerde Expertises

ePrivacy (cookies)

ePrivacy, ook bekend als de ePrivacy Richtlijn, is een Europese Unie richtlijn die zich richt op…