Toepassingsgebied
In Spanje wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in: a) Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada (Ley 23/1992); en b) Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (Real Decreto 2364/1994).

Vergunningplicht

De vergunninggebondenheid
In Spanje wordt de vergunninggebondenheid voor beveiligingsorganisaties geregeld in Ley 23/1992 en Real Decreto 2364/1994. De basis voor de vergunninggebondenheid voor private persoonsbeveiliging vindt men in art. 1 lid 1 j° 5 lid 2 j° Ley 23/1992 en art. 1 lid 1, sub b Real Decreto 2364/1994. 
Ex art. 7.1 j° 1.1 j° 5.1 sub b Ley 23/1992 en art. 2.1 j° 1.1 sub b Real Decreto 2364/1994 geldt er voor het verrichten van activiteiten betreffende private persoonsbeveiliging een Autorización (= vergunning)-plicht en daaraan gekoppeld een verplichting te worden ingeschreven in het Registro de Empresas de Seguridad van de Dirección General de la Policia van het Ministerio del Interior. 
In dit Registro treft men de volgende vermeldingen aan: a) de naam van de organisatie; b) het fiscale nummer; c) de datum van de Autorización; d) de statutaire zetel; e) het type onderneming en de rechtsvorm; f) de activiteiten waarvoor een Autorización is afgegeven; g) het territorium waarbinnen een activiteit wordt verricht; h) de wettelijke vertegenwoordiging van de onderneming; alsmede i) de verandering of actualisatie van de reeds opgesomde gegevens (art. 7.3 Ley 23/1992).

De Vergunningeisen t.a.v. de onderneming
T.a.v. de Autorización voor private persoonsbeveiliging worden er in art. 7.1 Ley 23/1992 de volgende reeks vergunningeisen geformuleerd, namelijk: 
a) Deel uitmaken van een Sociedad Anónima (Naamloos Vennootschap), Sociedad de responsabilidad limitadas (Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), Sociedad Cooperativa (Coöperativa) of Sociedad anónima laboral, hebbende tot doelstelling alle of één van de diensten/activiteiten ex art. 5 Ley 23/1992.  
b) In alle gevallen dient de bewakingsonderneming te beschikken over de nationaliteit van een EU-lidstaat of een staat behorend tot de EER. 
c) Beschikken over een minimum aan geplaatst kapitaal, in verhouding tot haar doel en haar geografisch gerelateerde gedragslijn, welke niet ondergeschikt kan zijn, als vastgesteld in de regelgeving voor Sociedad anónima.
d) Het geplaatste kapitaal dient geheel te zijn uitgegeven en te bestaan uit aandelen op naam.
e) De middelen inzake manpower, opleiding, financiering, materialen en technieken zijn vastgesteld in verhouding tot het vennootschapsdoel en de geografische gerelateerde gedragslijn. 
f) De garantie geven dat het voorgaande bij reglementen naar omstandigheden geregeld wordt.

Tevens worden aanvullend als eisen gesteld:
dat de private beveiligingsorganisatie geen activiteiten betreffende private recherchewerkzaamheden mag verrichten (ex art. 5.3 Ley 23/1992); en
dat het optreden van de private beveiligingsorganisatie zich beperkt tot het territorium van de Spaanse staat of van de autonome gebieden (art. 3 Real Decreto 2364/1994).

Het niet voldoen aan de vereisten ex art. 7.1 Ley 23/1992 zal tot gevolg hebben dat de inschrijving wordt doorgehaald. Deze doorhaling geschiedt op basis van een gemotiveerd besluit van het Ministerio del Interior, met daaraangekoppeld een hoorzitting voor de belanghebbende (ex art. 7.3 Ley 23/1992).

Informatieplicht t.a.v. de Autorización 
De private beveiligingsorganisatie is verplicht het Ministerio del Interior op de hoogte houden omtrent: 
a) elke verandering die van invloed kan zijn op de eigendom van de effecten/aandelen en het geplaatste kapitaal (ex art. 9.1 Ley 23/1992);
b) wijzigiging van de statuten (art. 9.2 Ley 23/1992); en
c) onverwachte wijzigingen betreffende de personele compositie van de directie/bestuur (art. 9.2 Ley 23/1992).
Dit dient binnen 5 dagen na wijziging te geschieden (art. 9.1 Ley 23/1992).

De eisen t.a.v. leidinggevend personeel
T.a.v. een leidinggevende persoon van een bewakingsonderneming worden de volgende eisen gesteld:
1) Hij moet de leeftijd van 18 jaar al hebben bereikt (art. 53, sub a Real Decreto 2364/1994);
2) Hij is een natuurlijke persoon afkomstig uit een EU-lidstaat of een staat behorend tot de EER (art. 8, sub a Ley 23/1992 en art. 53, sub b Real Decreto 2364/1994). 
3) Hij dient te beschikken over een goede fysieke en psychische gesteldheid, noodzakelijk voor de uitoefening van hun functies. Hij mag niet aan kwalen lijden die een goed functioneren in de weg zouden kunnen staan (art. 53, sub c Real Decreto 2364/1994)
4) Hij heeft geen strafblad (art. 8, sub b Ley 23/1992 en art. 53, sub d Real Decreto 2364/1994)
5) Hij is de afgelopen 5 jaren niet veroordeeld wegens een onwettige schending van de goede eer, de persoonlijke levenssfeer van personen of familieleden, beeldmateriaal, communicatiegeheim of andere fundamentele rechten (art. 53, sub e Real Decreto 2364/1994)
6) Hij is de afgelopen 2 tot 4 jaren niet veroordeel wegens een ernstige of zeer ernstige inbreuken op de veiligheid (art. 8, sub c Ley 23/1992 en art. 53, sub f Real Decreto 2364/1994)
7) Hij is niet ontslagen bij de politie of uit het leger (art. 8, sub d Ley 23/1992 en art. 53, sub g Real Decreto 2364/1994)
8) In de afgelopen 2 jaren voorafgaand aan de aanvraag mag hij in de rol van politie of militair ambtenaar geen toezichthoudende rol hebben vervuld t.a.v. organisaties met private security of private recherche-activiteiten belast. In die rol mag hij eveneens geen toezicht hebben uitgeoefend op de in deze bedrijfstakken werkzame personen (art. 8, sub d Ley 23/1992 en art. 53, sub h Real Decreto 2364/1994)
9) Hij moet de know-how en training kunnen voorleggen, die essentieel is voor het uitoefenen van security-diensten en activiteiten (art. 53, sub i Real Decreto 2364/1994).
10) Hij beschikt over de titels: Bachillerato Unificado Polivalente, Bachillir, Formacion Professional de segundo grado, técnico de las profesiones, of andere vaststaande kwalificaties equivalent of hoger (art. 54.4 Real Decreto 2364/1994).

De eisen t.a.v. uitvoerend personeel
T.a.v. een uitvoerende persoon van een bewakingsonderneming worden de volgende eisen gesteld:
1) Hij moet de leeftijd van 18 jaar al hebben bereikt (art. 53, sub a Real Decreto 2364/1994). Hij heeft de leeftijd van 55 jaar nog niet bereikt (art. 54.2, sub a Real Decreto 2364/1994).
2) Hij is een natuurlijke persoon afkomstig uit een EU-lidstaat of een staat behorend tot de EER (art. 10.3, sub a Ley 23/1992 en art. 53, sub b Real Decreto 2364/1994). 
3) Hij dient te beschikken over een goede fysieke en psychische gesteldheid, noodzakelijk voor de uitoefening van hun functies. Hij mag niet aan kwalen lijden die een goed functioneren in de weg zouden kunnen staan (art. 53, sub c Real Decreto 2364/1994)
4) Hij heeft geen strafblad (art. 10.3, sub b Ley 23/1992 en art. 53, sub d Real Decreto 2364/1994)
5) Hij is de afgelopen 5 jaren niet veroordeeld wegens een onwettige schending van de goede eer, de persoonlijke levenssfeer van personen of familieleden, beeldmateriaal, communicatiegeheim of andere fundamentele rechten (art. 10.3, sub c Ley 23/1992 en art. 53, sub e Real Decreto 2364/1994)
6) Hij is de afgelopen 2 tot 4 jaren niet veroordeel wegens een ernstige of zeer ernstige inbreuken op de veiligheid (art. 10.3, sub b Ley 23/1992 en art. 53, sub f Real Decreto 2364/1994)
7) Hij is niet ontslagen bij de politie of uit het leger (art. 10.3, sub b Ley 23/1992 en art. 53, sub g Real Decreto 2364/1994)
8) In de afgelopen 2 jaren voorafgaand aan de aanvraag mag hij in de rol van politie of militair ambtenaar geen toezichthoudende rol hebben vervuld t.a.v. organisaties met private security of private recherche-activiteiten belast. In die rol mag hij eveneens geen toezicht hebben uitgeoefend op de in deze bedrijfstakken werkzame personen (art. 10.3, sub b Ley 23/1992 en art. 53, sub h Real Decreto 2364/1994)
9) Hij moet de know-how en training kunnen voorleggen, die essentieel is voor het uitoefenen van private security-diensten en activiteiten (art. 53, sub i Real Decreto 2364/1994).
10) Hij beschikt over de titels: Graduado Escolar, Graduado en Educacion Segundaria; Formacíon Profesionel de primer grado, equivalenten of hoger (art. 54.2, sub b Real Decreto 2364/1994).
11) Hij beschikt al dan niet over de vergunning om eventueel wapens te kunnen dragen en te hanteren (art. 54.2, sub c Real Decreto 2364/1994)
12) Een bewaker is minimaal 1m70. Een bewaakster is minimaal 1m65 (art. 54.3 Real Decreto 2364/1994)

Het niet voldoen aan de vereisten ex art. 10.3 Ley 23/1992 zal tot gevolg hebben dat men verboden wordt het beroep uit te oefenen. Dit verbod geschiedt op basis van een gemotiveerd besluit van het Ministerio del Interior, met daaraangekoppeld een hoorzitting voor de belanghebbende (ex art. 7.3 Ley 23/1992).

Vergunningaanvraag
De vergunningaanvraag voor de private persoonsbeveiliging wordt geregeld in art. 4 en 5 Real Decreto 2364/1994. De procedure inzake de Autorización vangt aan met een aanvraag van de belanghebbende onderneming of persoon, verplicht vergfezeld door een reeks documenten. Dit verloopt in drie fasen (ex art. 4.1 en 5.1 Real Decreto 2364/1994).

(Fase I) 
In Fase I (“de presentación”) verstrekt men de volgende gegevens:
a) Indien het een onderneming betreft, dient er een kopie te worden gestuurd van de authentieke notariële akte van oprichting. Hieraan ontleent men, namelijk gegevens inzake:
de Spaanse nationaliteit, hetgeen een vereiste is voor het doen leveren van de diensten;
de doelomschrijving van de onderneming, omvattende 1 of meerdere diensten ex art. 1 Real Decreto 2364/1994; en
een certificaat van inschrijving der onderneming in het Registro Mercantali of het Registro Cooperativas.
b) Een verklaring inzake de type activiteiten die men wenst te ontplooien, alsmede het grondgebied alwaar dit zal geschieden.

(Fase II)
In Fase II (“de documentación”) verstrekt men de volgende gegevens:
a) Een inventarisatie van de materiële middelen waarover men beschikt voor de uitoefening van haar activiteiten; 
b) Documenten die aantonen dat men beschikt over onroerend goed, welke bedoeld is als statutaire vestigingsplaats of als dependance; en
c) Indien het een onderneming betreft, moet er een document worden aangeleverd betreffende de personele compositie van de organen belast met het bestuur/directie.

(Fase III)
In Fase III (“de documentación complementaria y resolución” vestrekt men de volgende gegevens:
a) Het verstrekken van een authentieke akte van oprichting der onderneming, indien zulks nog niet gebeurd is in een eerder stadium;
b) Certificaten betreffende de installatie van beveiligingssystemen, waarvan de kenmerken zijn vastgesteld door het Ministerio del Interior;
c) Documenten inzake de hoogte van de te betalen belastingen;
d) Gegevens inzake het nummer en de categorie van het identiteitsbewijs aan het personeel verstrekt;
e) Kopie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen; en
f) Documenten inzake de financiële garantstelling ex art. 7.1 Real Decreto 2364/1994.

Maar volgens de brancheorganisaties ook:
g) Medische verklaring, inhoudende te beschikken over een goede fysieke en psychische gesteldheid, noodzakelijk voor de uitoefening van hun functies. (ex Disposición Transitoria Segunda de la Orden de 7 de Julio de 1995);  
h) Criminal-record, afgegeven door het Registro Central de Penados y Rebeldes para los espaňoles y extranjeros residentes en Espaňa, of equivalenten afgegeven door buitenlandse instantie, die dus hetzelfde tot doel hebben m.b.t. buitenlanders zonder een residentie in Spanje.
i) Een verklaring dat men de afgelopen 5 jaren niet veroordeeld is geweest wegens een onwettige schending van de goede eer, de persoonlijke levenssfeer van personen of familieleden, beeldmateriaal, communicatiegeheim of andere fundamentele rechten.
j) Een verklaring dat men de afgelopen 2 tot 4 jaar niet veroordeeld is wegens een ernstig of zeer ernstige inbreuk op de veiligheid;
k) Een verklaring dat men niet ontslagen is bij de politie of uit het leger;
l) Een verklaring waaruit blijkt dat men in de 2 jaren voorafgaand aan de aanvraag in de rol van politie of militair ambtenaar geen toezichthoudende rol heeft vervuld t.a.v. organisaties met private beveiligings- of private rechercheactiviteiten belast. Tevens dient uit die verkalring te blijken dat men geen toezicht uitgeoefend heeft op de in deze bedrijfstakken werkzame personen.
m) Kopieën van diploma’s en certificaten, relevant voor de beroepsgeroep;
n) 2 pasfoto’s (ex Orden de 7 de Julio de 1995).

De kosten inzake de Autorización
Volgens de Manual Director van APROSER (de autoriteit voor de security-branche) zijn er slechts enige adminstratieve kosten verbonden aan de verstrekking van de ID-kaarten. Hij maakt duidelijk dat er voor een autorización louter voldaan moet zijn aan een minimum geplaatst kapitaal en een bank-garantieverklaring, ondersteund door een gedegen odnernemersplan. Hij verwijst daarbij naar de annex bij de Real Decreto 2364/1994.

Opschorting/Weigering Autorización
Indien de aanvraag aan het begin, of in daarop volgende fasen, gebrekkig of incompleet verloopt, krijgt de verzoeker binnen een bestek van 10 dagen de tijd om dit gebrek of incompleet zijn te verhelpen, op straffe van een opschorting/weigering aan hem de Autorización te verstrekken (art. 8 Real decreto 2364/1994).

Duur van de Autorización
Volgens de Manual Director van APROSER (de autoriteit voor de security-branche) is een vergunning voor een security-organisatie onbeperkt lang geldig, tenzij er sprake zou zijn van een cancelación (intrekking).

Intrekking van de vergunning
Het Ministerio del Interior kan op grond van art. 12.2 Real decreto 2364/1994 de Autorización intrekken, indien:
a) dit geschiedt op eigen verzoek van de vergunninghouder;
b) de vergunninghouder 1 of meerdere vereisten voor het verkrijgen of behoud van een Autorización, als bedoeld in Ley 23/1992 en Titulo I Real Decreto, heeft geschonden
c) de vergunninghouder onderhevig is aan een sanctie, welke leidt tot een schrapping; of
d) 1 jaar geen diensten geleverd heeft.

Vestigingsplicht
Er geldt geen verplichting voor buitenlandse private beveiligingsorganisaties om zich te moeten vestigen in Spanje. N.B. Wel dient het optreden van de private beveiligingsorganisatie zich te beperken tot het territorium van de Spaanse staat of van de autonome gebieden (art. 3 Real Decreto 2364/1994).

Legitimatieplicht
Het personeel van een private beveiligingsorganisatie dient tijdens de uitvoering van z’n activiteiten een Trajeta de Identidad Profesional (een Identificatiekaart) bij zich te dragen en is verplicht om deze te tonen, indien daarom gevraagd wordt door de leden van de Guardia Civil, de Cuerpo Nacional de Policia en de Policia gerelateerd aan de autonome gebieden (art. 68.1 Real Decreto 2364/1994). Met deze Identificatiekaart dient men zich ook te identificeren, indien burgers daarom vragen en er geen andere middelen ter identificatie openstaan (art. 68.2 Real Decreto 2364/1994). 

Diploma-eisen
In tegenstelling tot Nederland zijn in Spanje diploma-eisen gekoppeld aan de vergunningverlening (ex art.52.2, sub b Real Decreto 2364/1994). Daarbij wordt er qua eisen een onderscheid gemaakt tussen directieleden en uitvoerend personeel.
Conform art. 54.2, sub b Real Decreto 2364/1994 dient een directielid van een private security-organisatie te beschikken over de titels: Graduado Escolar, Graduado en Educacion Segundaria; Formacíon Profesionel de primer grado, equivalenten of hoger.
Confrom art. 54.4 Real Decreto 2364/1994 dient het uitvoerend personeel te beschikken over de titels: Bachillerato Unificado Polivalente, Bachillir, Formacion Professional de segundo grado, técnico de las profesiones, of andere vaststaande kwalificaties equivalent of hoger (art. 54.4 Real Decreto 2364/1994).

Previous Story

De Britse Veiligheidsbranche

Next Story

De Monegaskische Veiligheidsbranche

Latest from Legal Knowledge Tools

Towards Netto Zero

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

ESG-rapportage

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

CSRD compliance

Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten…