Integriteit en Naleving

Integriteit en Naleving verwijst naar een raamwerk van praktijken, principes en normen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat een organisatie opereert op een manier die ethisch, wettelijk en in lijn met haar kernwaarden is. Integriteit houdt in dat de hoogste normen van eerlijkheid en ethisch gedrag worden gehandhaafd in alle handelingen en beslissingen, waarbij transparantie, verantwoordelijkheid en respect voor de wet en ethische normen worden gegarandeerd. Naleving betreft de naleving van wettelijke voorschriften, industrienormen en interne beleidsregels en procedures om te voldoen aan wettelijke vereisten en operationele maatstaven.

De belangrijkste doelstellingen van Integriteit en Naleving zijn het bevorderen van een cultuur van ethisch gedrag, het voorkomen van wangedrag en het beperken van risico’s die samenhangen met niet-naleving. Dit omvat het vaststellen van effectieve beleidslijnen, het geven van regelmatige training, het monitoren van naleving van wettelijke vereisten en het aanpakken van overtredingen door middel van passende corrigerende maatregelen. Integriteit en Naleving programma’s zijn cruciaal voor het beschermen van de reputatie van een organisatie, het waarborgen van wettelijke naleving en het bevorderen van een positieve en ethische werkcultuur.

Kerncomponenten van Integriteit en Compliance

1. Ontwikkeling van Integriteitsprogramma’s

Dienstbeschrijving: De ontwikkeling van integriteitsprogramma’s omvat het creëren van uitgebreide kaders en beleidslijnen die zijn ontworpen om ethische normen te handhaven en te zorgen voor naleving van wettelijke en regelgevende vereisten.

Uitdagingen:

 • Programmaontwerp: Programma’s ontwerpen die uitgebreid, praktisch en afgestemd zijn op de doelstellingen van de organisatie.
 • Betrokkenheid van Belanghebbenden: Zorgen voor steun van alle niveaus binnen de organisatie voor een effectieve implementatie van het programma.
 • Regelgevende Naleving: Bijblijven met veranderende wet- en regelgeving om te zorgen dat het programma effectief blijft.

Aanpak:

 • Programmaontwerp: Ontwikkelen van integriteitsprogramma’s die ethische normen, complianceprocedures en meldmechanismen definiëren.
 • Beleidsontwikkeling: Beleidslijnen creëren voor ethisch gedrag, belangenconflicten, anti-corruptie en klokkenluiden.
 • Opleiding en Bewustwording: Ontwerpen en leveren van opleidingsprogramma’s om medewerkers te onderwijzen over het integriteitsprogramma en hun verantwoordelijkheden.

2. Compliance Audits

Dienstbeschrijving: Compliance-audits omvatten het beoordelen van de naleving door een organisatie van wettelijke vereisten, industrienormen en interne beleidslijnen.

Uitdagingen:

 • Audit Scope: De reikwijdte definiëren om alle relevante compliance-gebieden te dekken en potentiële risico’s te identificeren.
 • Regelgevende Complexiteit: Navigeren door complexe en continu veranderende regelgevende omgevingen.
 • Audituitvoering: Audits grondig en objectief uitvoeren.

Aanpak:

 • Auditplanning: Ontwikkelen van auditplannen op basis van wettelijke vereisten en de behoeften van de organisatie.
 • Audituitvoering: Het uitvoeren van audits om naleving van wetten, regelgevingen en interne beleidslijnen te evalueren.
 • Rapportage en Aanbevelingen: Opstellen van rapporten met bevindingen van de audit en aanbevelingen voor verbetering.

3. Opleidingsprogramma’s voor Ethiek en Compliance

Dienstbeschrijving: Opleidingsprogramma’s richten zich op het onderwijzen van medewerkers en management over ethisch gedrag, naleving van wetten en het belang van het handhaven van integriteit.

Uitdagingen:

 • Effectieve Opleiding: Ontwerpen van boeiende en informatieve trainingssessies.
 • Bereik van Opleiding: Zorgen dat de opleiding alle medewerkers bereikt en begrepen en toegepast wordt.
 • Evaluatie van Opleiding: Meten van de effectiviteit van opleidingsprogramma’s en verbeteren indien nodig.

Aanpak:

 • Opleidingsontwikkeling: Ontwikkelen van opleidingsmaterialen over onderwerpen zoals anti-corruptie, fraudepreventie en ethisch besluitvorming.
 • Opleidingslevering: Het geven van trainingen via workshops, seminars en e-learning platforms.
 • Evaluatie: Beoordelen van de effectiviteit van de opleiding door middel van feedback, toetsen en vervolg-evaluaties.

4. Implementatie van Klokkenluidersystemen

Dienstbeschrijving: De implementatie van klokkenluidersystemen biedt mechanismen voor medewerkers om onethisch gedrag of schendingen van bedrijfsbeleid te melden zonder angst voor vergelding.

Uitdagingen:

 • Systeemontwerp: Systemen creëren die toegankelijk, vertrouwelijk en effectief zijn.
 • Bescherming van Klokkenluiders: Zorgen dat klokkenluiders worden beschermd tegen vergelding en dat hun zorgen worden aangepakt.
 • Beheer van het Systeem: Het klokkenluidersysteem onderhouden en beheren om te zorgen dat het effectief functioneert.

Aanpak:

 • Systeemontwerp: Ontwikkelen van vertrouwelijke meldkanalen voor medewerkers om wangedrag te melden.
 • Beschermingsmaatregelen: Implementeren van maatregelen om klokkenluiders te beschermen en vertrouwelijkheid te waarborgen.
 • Systeembeheer: Beheren van het klokkenluidersysteem en het aanpakken van gemelde kwesties.

5. Risicoanalyse en Risicobeheer

Dienstbeschrijving: Risicoanalyse en risicobeheer omvatten het identificeren, evalueren en beheren van risico’s met betrekking tot financiële misdrijven, regelgevende niet-naleving en ethische schendingen.

Uitdagingen:

 • Risico-identificatie: Het identificeren van potentiële risico’s en kwetsbaarheden binnen de organisatie.
 • Risico-evaluatie: Het beoordelen van de impact en waarschijnlijkheid van geïdentificeerde risico’s.
 • Risico-mitigation: Strategieën ontwikkelen om risico’s te beheren en te mitigeren.

Aanpak:

 • Risicoanalyse: Het uitvoeren van risicoanalyses om mogelijke compliance- en integriteitsrisico’s te identificeren.
 • Risicobeheer: Ontwikkelen en implementeren van strategieën voor het beheren en mitigeren van geïdentificeerde risico’s.
 • Doorlopende Monitoring: Het continu monitoren van risicofactoren en het aanpassen van strategieën indien nodig.

6. Regelgevende Compliance Advies

Dienstbeschrijving: Regelgevend compliance advies biedt begeleiding bij het navigeren door complexe regelgevende omgevingen en het waarborgen van naleving van alle toepasselijke wetten en regelgevingen.

Uitdagingen:

 • Regelgevende Complexiteit: Het begrijpen en toepassen van complexe en frequent veranderende regelgevingen.
 • Adviesdiensten: Praktische en uitvoerbare adviezen geven over compliancekwesties.
 • Regelgevingsveranderingen: Bijblijven met veranderingen in het regelgevingslandschap en hierop reageren.

Aanpak:

 • Regelgevend Advies: Het geven van deskundig advies over naleving van juridische en regelgevende vereisten.
 • Regelgevingsupdates: Klanten informeren over veranderingen in wetten en regelgevingen.
 • Compliance Strategieën: Ontwikkelen van strategieën om naleving te bereiken en te behouden.

7. Beleidsevaluatie en Verbetering

Dienstbeschrijving: Beleidsevaluatie en verbetering omvatten het evalueren en bijwerken van interne beleidslijnen om te zorgen dat ze effectief, up-to-date en in lijn met best practices zijn.

Uitdagingen:

 • Beleidseffectiviteit: Zorgen dat beleidslijnen praktisch en effectief zijn in het aanpakken van compliance- en integriteitskwesties.
 • Beleid Updates: Beleid up-to-date houden met veranderingen in wet- en regelgeving.
 • Betrokkenheid van Belanghebbenden: Inbreng van belanghebbenden verzamelen om te zorgen dat beleidslijnen voldoen aan de behoeften van de organisatie.

Aanpak:

 • Beleidsbeoordeling: Het evalueren van bestaande beleidslijnen op effectiviteit en compliance.
 • Beleidsverbetering: Beleidslijnen bijwerken om geconstateerde tekortkomingen aan te pakken en af te stemmen op best practices.
 • Betrokkenheid van Belanghebbenden: Betrekken van belanghebbenden bij het beoordelingsproces van het beleid.

8. Compliance Monitoring en Rapportage

Dienstbeschrijving: Compliance monitoring en rapportage omvatten het voortdurende toezicht op compliance-inspanningen en het rapporteren over de effectiviteit van integriteitsprogramma’s en beleidslijnen.

Uitdagingen:

 • Effectieve Monitoring: Ontwikkelen van systemen voor voortdurende compliance monitoring.
 • Rapportagevereisten: Voldoen aan interne en externe rapportagevereisten.
 • Monitoring Tools: Implementeren en gebruiken van effectieve monitoringtools en -technieken.

Aanpak:

 • Monitoring Systemen: Het opzetten van systemen voor voortdurende compliance monitoring.
 • Rapportageprocessen: Het opstellen en presenteren van rapporten over compliance-inspanningen en resultaten.
 • Compliance Verbetering: Identificeren van verbeterpunten en het aanpassen van compliance-strategieën.

De Rol van Advocaat Bas A.S. van Leeuwen in Integriteit en Compliance

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen speelt een sleutelrol in de praktijk van integriteit en compliance bij Van Leeuwen Advocaten. Zijn expertise en leiderschap zijn cruciaal voor het leveren van hoogwaardige integriteit- en compliance-diensten aan klanten. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van zijn bijdragen aan dit vakgebied.

1. Strategisch Leiderschap en Programma Ontwikkeling

Rolomschrijving: Advocaat van Leeuwen biedt strategisch leiderschap bij het ontwikkelen en implementeren van uitgebreide integriteit- en complianceprogramma’s voor klanten.

Verantwoordelijkheden:

 • Programma Ontwikkeling: Leiding geven aan de ontwikkeling van integriteitsprogramma’s die voldoen aan regelgevende vereisten en de doelstellingen van de organisatie.
 • Strategische Visie: De visie en strategische doelstellingen voor integriteit- en compliance-diensten definiëren.
 • Programma Toezicht: Toezicht houden op de implementatie en effectiviteit van integriteitsprogramma’s.

Bijdragen:

 • Programma Ontwerp: Ontwikkelen van innovatieve en effectieve integriteitsprogramma’s op maat van de klantbehoeften.
 • Strategische Planning: Strategische richting geven aan de integriteit- en compliance-praktijk.
 • Programma Evaluatie: De effectiviteit van integriteitsprogramma’s beoordelen en verbeteringen aanbevelen.

2. Expert Advies over Compliance en Ethiek

Rolomschrijving: Advocaat van Leeuwen biedt deskundig advies over naleving van wetten en regelgevingen, evenals begeleiding over ethische kwesties en best practices.

Verantwoordelijkheden:

 • Compliance Advies: Deskundig advies geven over juridische en regelgevende naleving.
 • Ethische Begeleiding: Begeleiding bieden bij ethische praktijken en besluitvorming.
 • Regelgevings Expertise: Op de hoogte blijven van regelgevende veranderingen en klanten adviseren over hoe te reageren.

Bijdragen:

 • Juridische Expertise: Deskundig juridisch advies bieden over compliancekwesties en ethische normen.
 • Regelgevingsupdates: Klanten informeren over veranderingen in wetten en regelgevingen en de implicaties hiervan.
 • Best Practices: Best practices delen voor het handhaven van ethische normen en compliance.

3. Ontwikkeling en Levering van Opleidingsprogramma’s

Rolomschrijving: Advocaat van Leeuwen ontwikkelt en levert opleidingsprogramma’s over compliance, ethiek en integriteit voor klanten.

Verantwoordelijkheden:

 • Opleidingsontwerp: Creëren van boeiende en informatieve opleidingsprogramma’s over ethiek en compliance.
 • Opleidingslevering: Trainingssessies leiden voor medewerkers en management.
 • Programma Evaluatie: De effectiviteit van opleidingsprogramma’s beoordelen en verbeteren.

Bijdragen:

 • Opleidingsontwikkeling: Ontwerpen en ontwikkelen van uitgebreide opleidingsprogramma’s voor verschillende doelgroepen.
 • Effectieve Training: Het geven van trainingen die ethische normen en compliance praktijken effectief overbrengen.
 • Opleidingsbeoordeling: De effectiviteit van de opleiding evalueren en programma’s waar nodig aanpassen.

4. Uitvoeren van Compliance Audits en Risicoanalyses

Rolomschrijving: Advocaat van Leeuwen leidt compliance-audits en risicoanalyses om de naleving van regelgevingen te evalueren en potentiële risico’s te identificeren.

Verantwoordelijkheden:

 • Audit Planning: Het ontwikkelen van auditplannen en uitvoeren van compliance-audits.
 • Risicoanalyse: Het uitvoeren van risicoanalyses om compliancekwesties te identificeren en aan te pakken.
 • Rapportage: Het opstellen van auditrapporten en aanbevelingen voor verbetering.

Bijdragen:

 • Audit Expertise: Leiding geven aan uitgebreide compliance-audits en risicoanalyses.
 • Risicobeheer: Risico’s identificeren en aanbevelingen doen voor het beheren en mitigeren daarvan.
 • Rapportage: Het leveren van duidelijke en uitvoerbare auditrapporten aan klanten.

5. Beheer van Klokkenluidersystemen en Onderzoeken

Rolomschrijving: Advocaat van Leeuwen houdt toezicht op de implementatie en het beheer van klokkenluidersystemen, zorgt voor vertrouwelijkheid en behandelt gerapporteerde kwesties.

Verantwoordelijkheden:

 • Systeemimplementatie: Het opzetten en beheren van klokkenluidersystemen voor klanten.
 • Vertrouwelijkheid: Zorgen voor bescherming van klokkenluiders en vertrouwelijkheid van meldingen.
 • Kwestie Onderzoek: Onderzoeken van gerapporteerde kwesties en aanbevelingen doen voor acties.

Bijdragen:

 • Systeembeheer: Ontwikkelen en beheren van effectieve klokkenluidersystemen.
 • Bescherming van Klokkenluiders: Zorgen voor de bescherming van klokkenluiders en het aanpakken van hun zorgen.
 • Onderzoeken: Het uitvoeren van onderzoeken naar gerapporteerde kwesties en aanbevelingen doen.

6. Adviseren over Beleidsevaluatie en Verbetering

Rolomschrijving: Advocaat van Leeuwen adviseert over het herzien en verbeteren van interne beleidslijnen om juridische naleving en effectiviteit te waarborgen.

Verantwoordelijkheden:

 • Beleidsevaluatie: Het beoordelen van bestaande beleidslijnen op effectiviteit en naleving.
 • Beleid Verbetering: Aanbevelingen doen voor en het implementeren van beleidsupdates.
 • Betrokkenheid van Belanghebbenden: Betrekken van belanghebbenden in het beoordelingsproces van beleid.

Bijdragen:

 • Beleidsevaluatie: Het grondig beoordelen van interne beleidslijnen.
 • Beleid Verbetering: Aanbevelingen doen voor en implementeren van beleidsverbeteringen.
 • Samenwerking met Belanghebbenden: Samenwerken met belanghebbenden om ervoor te zorgen dat beleid voldoet aan de behoeften van de organisatie.

7. Verstrekken van Compliance Monitoring en Rapportagediensten

Rolomschrijving: Advocaat van Leeuwen houdt toezicht op compliance-monitoringinspanningen en zorgt voor nauwkeurige en tijdige rapportage over compliance-zaken.

Verantwoordelijkheden:

 • Monitoring Systemen: Ontwikkelen en beheren van systemen voor voortdurende compliance-monitoring.
 • Rapportage: Het opstellen en presenteren van compliance-rapporten.
 • Continue Verbetering: Identificeren van verbeterpunten en het aanpassen van monitoringstrategieën.

Bijdragen:

 • Monitoring Systemen: Het opzetten en beheren van effectieve compliance-monitoringsystemen.
 • Rapportage: Het produceren van uitgebreide compliance-rapporten.
 • Continue Verbetering: Implementeren van strategieën voor het verbeteren van compliance-inspanningen.

Belangrijke Punten

 • Uitgebreide Diensten: Integriteit en Compliance omvatten programma-ontwikkeling, compliance-audits, training, risicobeheer en meer.
 • Deskundig Leiderschap: Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt strategisch toezicht en deskundig advies voor integriteit- en compliance-inspanningen.
 • Geavanceerde Technieken: Het gebruik van geavanceerde methoden voor programma-ontwikkeling, audit-uitvoering en risicobeheer.
 • Klantgerichte Benadering: Het bieden van op maat gemaakte oplossingen voor integriteit- en compliance-uitdagingen van klanten.
 • Bewezen Expertise: De expertise van advocaat van Leeuwen leidt tot succesvolle resultaten in het ontwikkelen en implementeren van integriteit- en compliancekaders.
Previous Story

Klokkenluidersdienst

Next Story

Toewijding aan de Cliënt

Latest from Investigations and Public Enforcement

Interne Onderzoeken

Interne Onderzoeken verwijzen naar een gestructureerd en formeel proces dat binnen een organisatie wordt uitgevoerd om…

Transaction Forensics

Transaction forensics, of forensische transactieanalyse, is een forensische discipline die zich bezighoudt met het gedetailleerde onderzoek…

Discovery & Analytics

Discovery & Analytics verwijst naar het proces van het ontdekken, verzamelen en analyseren van gegevens binnen…