//

U heeft een dagvaarding ontvangen, wat nu?

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Indien u het niet eens bent met de tegen u ingestelde vordering, heeft u de mogelijkheid om uw verweer aan de rechtbank kenbaar te maken. U kunt uiterlijk één dag voor de zitting een schriftelijk antwoord (in tweevoud) indienen bij de Griffie. In een schriftelijk antwoord dient u duidelijk de redenen te vermelden waarom u het niet eens bent met de vordering. Eventuele bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld betalingsbewijzen) dient u direct bij uw antwoord in te leveren. Verder is het van belang dat u op uw stukken vermeldt om welke procedure het gaat. (vermeld de namen van de partijen en de zittingsdatum).

In het algemeen is het niet verstandig om op de zittingsdatum in de dagvaarding in persoon naar de rechtbank te gaan. De terechtzitting betreft immers een zogenaamde rolzitting van de rechtbank en er zijn meerdere mensen voor verschillende vorderingen op dezelfde dag gedagvaard. De rechter heeft hierdoor maar beperkte tijd om uw verweer op de dagvaarding te horen en de griffier zal uw mondelinge reactie op de dagvaarding summier in een proces-verbaal vastleggen. Wanneer u geen duidelijk verweer heeft op de dagvaarding, dan loopt u het risico dat de rechtbank er vanuit gaat dat u de vordering van de eisende partij erkent en u tot betaling wordt veroordeeld. Het is dus verstandiger om op de terechtzitting uitstel voor een verweerschrift aan de rechtbank te vragen. De rechtbank zal u dit uitstel altijd toestaan. Als u tijdig uitstel vraagt (schriftelijk vóór de zittingsdatum, of mondeling op de terechtzitting zelf), dan krijgt u vier weken uitstel om uw verweerschrift in te dienen. Een verweerschrift op de dagvaarding heet ‘conclusie van antwoord’. De advocaat kan voor u tijdig uitstel vragen en namens u een conclusie van antwoord indienen.

Previous Story

U heeft een vonnis ontvangen, wat nu?

Next Story

Het Proces

Latest from Advocaat tegen Deurwaarders