Incasso Kort Geding

Incassoprocedure

Wanneer een debiteur na sommatie niet tot betaling van de openstaande rekening overgaat, kan de schuldeiser een gerechtelijke incassoprocedure laten opstarten door een incasso advocaat.  Dit kan in de vorm van a) een gewone rechtszaak (een zogenaamde bodemprocedure) of  b) een incasso kort geding bij de voorzieningenrechter (de rechter in kort geding) van de rechtbank. Een incasso kort geding is een snelle manier om een vordering door de rechter te laten vaststellen, waarna de vordering kan worden geïncasseerd.

Kort geding aanspannen

Bij verschillende rechtbanken is er een aparte regeling voor incassoprocedures in het leven geroepen. Bij rechtbanken met een regeling voor de incassoprocedure worden de incassozaken iedere week op hetzelfde tijdstip behandeld. De gehele procedure heeft doorgaans een doorlooptijd van slechts een paar weken.

Vereisten voor toewijzing

Het incasso kort geding is geschikt voor vorderingen a) die niet worden betwist, b) die in redelijkheid niet kunnen worden betwist of c) waarvan niet valt te verwachten dat de wederpartij op de zitting zal verschijnen. De zaak mag dus niet (te) gecompliceerd zijn: de vordering moet eenvoudig hard te maken zijn. Voor het incasseren van een vordering in een incasso kort geding geldt een aantal aanvullende vereisten waar men dient te houden. Zo dient de debiteur eerst bij aangetekende brief of deurwaardersexploot te zijn gesommeerd tot betaling van de vordering, voordat tot dagvaarding kan worden overgegaan. Bij de sommatiebrief dient een concept dagvaarding te worden meegestuurd waaruit de datum en tijd van de zitting volgt.

Behandeling op de zitting

De wijze van behandeling op de zitting is afhankelijk van de opkomst van de debiteur. In de praktijk verschijnen debiteuren regelmatig niet op de zitting. De voorzieningenrechter zal in dat geval een zogenaamd verstekvonnis wijzen wanneer er bij het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding geen fouten zijn gemaakt (en er dus aan alle formele vereisten is voldaan) en de vordering hem gegrond voorkomt. De zaak zal dan niet uitgebreid inhoudelijk worden behandeld. Wanneer de debiteur niet op de zitting verschijnt, wordt de vordering in de meeste gevallen toegewezen. Indien de debiteur wel verschijnt op de zitting, dan kan de voorzieningenrechter de zaak verwijzen naar een zitting op een andere datum om de zaak inhoudelijk te behandelen. De debiteur kan dan op de nieuwe datum inhoudelijk verweer voeren tegen de vordering. Als de debiteur verschijnt is het ook mogelijk dat buiten de rechtszaal toch nog een betalingsregeling of schikking tot stand komt. Gebeurt dit voordat de zitting begint, dan is geen griffierecht verschuldigd.

Previous Story

Het incassotraject

Next Story

Credit management

Latest from Incasso | Wat doet de advocaat

Kort geding

Een (bodem)procedure bij de rechtbank kan lang duren, soms wel jaren. Niet alle geschillen kunnen zolang

Beslag opheffen

Omdat de debiteur niet hoeft te worden gehoord op het verzoek beslag te mogen leggen, wordt

Conservatoir Beslag

Als een schuldeiser een vordering heeft op een debiteur die ondanks incassomaatregelen niet wordt betaald, zal

Faillissement aanvragen

Wanneer een schuldenaar uw vordering niet voldoet, kan ervoor worden gekozen het faillissement aan te vragen.

Credit management

Als u uw vordering of debiteurenportefeuille overdraagt aan MR. VAN LEEUWEN, dan weet u dat u