Faillissement aanvragen

Incasso door aanvragen faillissement

Wanneer een schuldenaar uw vordering niet voldoet, kan ervoor worden gekozen het faillissement aan te vragen. Met een faillissementsaanvraag kan geprobeerd worden om alsnog op een snelle en relatief goedkope manier tot betaling van de vordering of tot een betalingsregeling te komen. Een faillissement heeft verstrekkende gevolgen voor een schuldenaar. Zo verliest hij de beschikking over zijn vermogen en wordt er een curator aangesteld die de goederen van de debiteur te gelde zal maken om de opbrengst over de schuldeisers te verdelen. Vooral bij betalingsonwil van een schuldenaar is een faillissementsaanvraag dan ook vaak een effectief incassomiddel.

Verzoekschrift faillissementsaanvraag

Een faillissementsaanvraag wordt ingediend bij de rechtbank waar een schuldenaar woont (bij natuurlijke personen) of gevestigd is (bij rechtspersonen). Een faillissementsaanvraag wordt door een advocaat ingediend door middel van een verzoekschrift. De rechter bepaalt vervolgens een dag en tijdstip waarop de aanvraag ter zitting zal worden behandeld. Een schuldenaar wordt vervolgens door de rechtbank opgeroepen om op de zitting te verschijnen. De behandeling van de faillissementsaanvraag kan, wanneer bijvoorbeeld wordt onderhandeld over betaling van de vordering, worden uitgesteld tot maximaal 8 weken en kan tijdens de zitting nog worden ingetrokken.

Vereisten voor faillietverklaring

De rechter zal het faillissement van een schuldenaar uitspreken als aan een tweetal vereisten is voldaan. Ten eerste moet de debiteur in de toestand verkeren dat hij is opgehouden te betalen. De aanvrager van het faillissement hoeft slechts summier aan te tonen dat een schuldenaar zijn schulden niet betaalt. Daarbij dienen er minimaal twee schuldeisers te zijn die ieder afzonderlijk een vordering hebben op de debiteur (het zogenaamde pluraliteitsvereiste). Er dient dus sprake te zijn van een steunvordering. Eén van deze twee vorderingen dient opeisbaar te zijn.

Kosten aanvragen faillissement

De aanvrager van het faillissement is griffierecht verschuldigd. Daarbij zal het opstellen van het verzoekschrift kosten met zich meebrengen. MR. VAN LEEUWEN biedt scherpe tarieven bij faillissementsaanvragen. De kosten voor het aanvragen van het faillissement komen in eerste instantie voor rekening van de aanvrager. Wordt het faillissement echter uitgesproken naar aanleiding van de aanvraag, dan kan de aanvrager (een gedeelte van) de gemaakte kosten indienen in het faillissement. Het betreft dan een preferente vordering in het faillissement.

Previous Story

Credit management

Next Story

Conservatoir Beslag

Latest from Incasso | Wat doet de advocaat

Kort geding

Een (bodem)procedure bij de rechtbank kan lang duren, soms wel jaren. Niet alle geschillen kunnen zolang

Beslag opheffen

Omdat de debiteur niet hoeft te worden gehoord op het verzoek beslag te mogen leggen, wordt

Conservatoir Beslag

Als een schuldeiser een vordering heeft op een debiteur die ondanks incassomaatregelen niet wordt betaald, zal

Credit management

Als u uw vordering of debiteurenportefeuille overdraagt aan MR. VAN LEEUWEN, dan weet u dat u

Incasso Kort Geding

Wanneer een debiteur na sommatie niet tot betaling van de openstaande rekening overgaat, kan de schuldeiser