Aanranding, verkrachting, seksueel misbruik door hulpverleners, seksueel misbruik van kinderen, het zijn allemaal vormen van seksueel geweld. Seksueel geweld wordt soms gepleegd door onbekenden, maar nog veel vaker door bekenden, en vaak in afhankelijkheidsrelaties. Seksueel misbruik leidt over het algemeen tot ernstige schade: veel slachtoffers ontwikkelen ernstige psychische klachten, zoals angststoornissen; herbelevingen; of depressieve klachten.

Voor slachtoffers is het meestal moeilijk om met hun verhaal naar buiten te komen. Zo kan daarbij schaamte een rol spelen, maar ook de angst om niet geloofd te worden, of een zekere mate van loyaliteit ten opzichte van degene die het misbruik heeft gepleegd. Plegers van seksueel misbruik zetten slachtoffers meestal onder druk om het seksuele contact geheim te houden, en proberen slachtoffers vaak mede verantwoordelijk te maken. Dientengevolge kan het misbruik doorgaan. Het is van belang het stilzwijgen te doorbreken, en over het misbruik te praten met iemand die je vertrouwt, zoals een bekende, een vertrouwenspersoon op school of werk, een hulpverlener of een medewerker van het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Aangifte doen?

Indien u slachtoffer bent van seksueel geweld zult u zich afvragen of u tot aangifte moet overgaan. Na een aangifte start de politie een strafrechtelijk onderzoek, wat kan leiden tot een strafzaak, en tot een veroordeling van de pleger van het misbruik. Daarbij kan aan het slachtoffer een schadevergoeding toegekend worden. Het is echter niet altijd zeker dat een aangifte leidt tot een veroordeling: in zedenzaken is het bewijs vaak moeilijk rond te krijgen. Het komt dan ook nogal eens voor dat een zaak geseponeerd wordt. Een strafzaak is voor het slachtoffer zwaar. U dient alles (soms meermalen) tot in detail te vertellen, en wordt geconfronteerd met kritische vragen. En succes is niet (altijd) verzekerd. Aan de andere kant kan het doen van aangifte tegen de pleger een stap zijn in het verwerkingsproces. Immers een strafzaak zou kunnen bijdragen aan de erkenning van het misbruik. Als u besluit aangifte te doen, zal de Zedenpolitie eerst een informatief gesprek met u voeren. Pas daarna wordt een eventuele aangifte opgenomen.

Schadevergoeding

Slachtoffer van seksueel misbruik worden vaak geconfronteerd met zowel immateriële schade, die samenhangt met het geleden leed en het (psychische) letsel, als materiële schade: kosten die zijn gemaakt en verlies aan verdienvermogen ten gevolge van het misbruik. Deze schade kan binnen de strafzaak worden gevorderd, waarbij er aangesloten kan worden bij een procedure die al loopt, en neemt de overheid de inning van de schadevergoeding op zich. De schade kan ook in een civiele procedure worden gevorderd, wanneer er geen strafzaak is of als de vaststelling van de schade te ingewikkeld is om binnen een strafzaak afgehandeld te worden. Daarnaast is het mogelijk om in een kort geding een voorschot te vragen op de schadevergoeding. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN kan u bijstaan in het vorderen van een schadevergoeding, zowel in de strafzaak als in een civiele procedure.

Straat en contactverbod

Om te voorkomen dat slachtoffers van seksueel geweld opnieuw geconfronteerd worden met degenen die hen heeft misbruikt kan MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN namens u een straat- of contactverbod aanvragen. In uitzonderlijke situaties kan zelfs een verhuisgebod door hem worden gevorderd.

Previous Story

Huiselijk geweld

Next Story

Ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidaties

Latest from Civielrechtelijke Handhaving

Eerwraak

Vreest u voor eergerelateerd geweld (ook wel: eerwraak) van de kant van uw (ex-)partner en/of (schoon)familieleden.…

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een vorm van geweld dat plaatsvindt in de privésfeer. Het wordt veelal gepleegd…