Huiselijk geweld is een vorm van geweld dat plaatsvindt in de privésfeer. Het wordt veelal gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, bijvoorbeeld een partner, een ouder of een kind. Daar er sprake is van een familiaire of affectieve relatie tussen dader en slachtoffer wordt deze vorm van geweld ook wel relationeel geweld genoemd. Een essentieel kenmerk van huiselijk geweld is dat er altijd sprake is van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer.

Huiselijk geweld is een wijdverbreid probleem, dat in alle lagen van de samenleving voorkomt. Daders en slachtoffers zijn te vinden in alle sociale klassen en onder zowel autochtone als allochtone Nederlanders.

Huiselijk geweld kan enerzijds de vorm aannemen van fysieke en seksuele agressie (slaan, schoppen, aanranden, verkrachten), maar anderzijds ook van psychisch geweld (schelden, vernederen, bedreigen). Ook belaging (stalking) kan een vorm van huiselijk geweld zijn.

De meest voorkomende vorm van huiselijk geweld is Partnergeweld. Partnergeweld kent meestal een geleidelijke opbouw. Partnergeweld begint vaak met controlerend gedrag en extreme jaloezie van de dader jegens het slachtoffer. Deze vorm van huiselijk geweld begint incidenteel en wordt geleidelijk steeds meer structureel. De dader oefent in toenemende mate macht uit over het slachtoffer via het geweld. Het slachtoffer raakt daardoor juist meer en meer in de ban van de dader.

In de meeste gevallen van partnergeweld is de dader een man en het slachtoffer een vrouw, maar ook andersom komt voor. Tevens is bekend dat partnergeweld ook voorkomt onder homoseksuelen en lesbiennes.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN heeft een grote expertise op het gebied van huiselijk geweld. De advocaat staat met name vrouwen bij die slachtoffer zijn geworden van geweld door hun (ex-) partner. Hij treedt namens slachtoffers op in strafrechtelijke procedures (bijvoorbeeld middels een voeging als benadeelde partij), staat slachtoffers bij die een straat- of contactverbod willen vorderen tegen de dader of eist namens het slachtoffer schadevergoeding van de pleger van het geweld.

Huiselijk geweld kan ook een rol spelen in echtscheidingszaken en, wanneer uit de relatie kinderen zijn voortgekomen, gezags- en omgangszaken. Voor dergelijke problemen kunt u bij MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN terecht.

Sinds enkele jaren is het mogelijk om plegers van huiselijk geweld tijdelijk de toegang tot de gezamenlijke woning te ontzeggen op grond van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Ook hierover kan MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN u adviseren.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN onderhoudt goede contacten met diverse hulpverlenende instanties op het gebied van huiselijk geweld, zoals de politie, Blijf-van-mijn-Lijf-huizen en de Steunpunten Huiselijk Geweld. Indien nodig kan de advocaat voor doorverwijzing naar de politie of hulpverlening zorgen.

Previous Story

FinEc Investigations

Next Story

Seksueel geweld

Latest from Civielrechtelijke Handhaving

Eerwraak

Vreest u voor eergerelateerd geweld (ook wel: eerwraak) van de kant van uw (ex-)partner en/of (schoon)familieleden.…

Seksueel geweld

Aanranding, verkrachting, seksueel misbruik door hulpverleners, seksueel misbruik van kinderen, het zijn allemaal vormen van seksueel…