Ontslag op staande voet

Uw werkgever mag u slechts op staande voet ontslaan als hij hiervoor een geldige reden heeft. Deze reden dient hij u direct vertellen. Bij een geldige reden voor ontslag op staande voet wordt uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigd. Uw werkgever hoeft hiervoor niet eerst naar de kantonrechter. Het ontslag wordt niet vooraf getoetst en uw werkgever hoeft niet na te gaan of herplaatsing binnen het bedrijf mogelijk is.

Geldige reden voor ontslag op staande voet

Redenen voor ontslag op staande voet zijn ernstige misdragingen op het werk. Bijvoorbeeld wanneer u: (a) steelt; (b) fraudeert; (c) in ernstige mate niet de bekwaamheden heeft om het werk te verrichten; of (d) werk weigert zonder goede reden.

Werkgever kan betaling loon direct stoppen

Uw werkgever hoeft bij een geldige reden voor ontslag op staande voet uw loon niet langer te betalen.

Geen recht op WW-uitkering

Wordt u vanwege een geldige reden op staande voet ontslagen? Dan heeft u geen recht op een WW-uitkering. U kunt mogelijk wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering van uw gemeente.

Geen recht op transitievergoeding

De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Als u het er niet mee eens bent dat u geen transitievergoeding ontvangt, kunt u dit voorleggen aan de kantonrechter.

Vergoeding werkgever ontslag op staande voet

Heeft u de werkgever door opzet of schuld een dringende reden gegeven om u op staande voet te ontslaan? Dan dient u aan uw werkgever een vergoeding te betalen. Bij een vast contract of tijdelijk contract dat tussentijds kan worden opgezegd is de vergoeding gelijk aan het loon dat u zou hebben ontvangen over de geldende opzegtermijn. Als het een tijdelijk contract is dat niet tussentijds kan worden opgezegd, dan is deze vergoeding gelijk aan het loon dat u zou hebben ontvangen als het tijdelijke contract van rechtswege zou zijn geëindigd. U kunt aan de kantonrechter vragen deze vergoeding te verlagen. 

Niet eens met ontslag

U kunt binnen twee (2) maanden de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken. In plaats daarvan kunt u ook een verzoek indienen voor een financiële vergoeding bij de kantonrechter.

Bij een vast contract of tijdelijk contract dat tussentijds kan worden opgezegd, bepaalt de rechter de hoogte van de vergoeding. Voor het negeren van de opzegtermijn is de vergoeding gelijk aan het loon dat u zou hebben ontvangen over de geldende opzegtermijn. De kantonrechter kan, als hij dat billijk vindt, deze vergoeding verlagen maar niet tot minder dan het loon voor drie (3) maanden.

Bij een tijdelijk contract dat niet tussentijds kan worden opgezegd, is de vergoeding gelijk aan het bedrag dat u aan loon zou hebben ontvangen als het tijdelijke contract van rechtswege zou zijn geëindigd. De kantonrechter kan, als hij dat billijk vindt, deze vergoeding verlagen, maar niet tot minder dan het loon voor drie (3) maanden.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter? Dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan.

Previous Story

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Next Story

Termijnen in het arbeidsrecht

Latest from Arbeidsrecht | Gerelateerde Expertises

Senior Executives

Om excellente financiële resultaten te bereiken, dienen de centrale managementfuncties binnen een onderneming optimaal te functioneren.…

Internationale Mobiliteit

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert over het hele scala aan internationale mobiliteitsvraagstukken, waaronder: alle administratieve formaliteiten:…