I dagens verden står organisationer over for et stadigt mere komplekst landskab af regulering, operationelle udfordringer, analytiske krav og strategiske beslutninger, især på områder som bedrageririskostyring, finansielle og økonomiske forbrydelser og ESG (Environmental, Social, and Governance) overvejelser. Sager med anklager om økonomisk misforvaltning, svig, bestikkelse, hvidvaskning af penge, korruption eller overtrædelser af internationale sanktioner forstyrrer alvorligt en klients operationer og skader deres omdømme. I denne sammenhæng er Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), en advokat og retsmedicinsk revisor specialiseret i finansielle og økonomiske straffesager, kendt for sin dedikation til at rådgive klienter og finde løsninger på komplekse juridiske spørgsmål. Med…

Læs Mere

Pengevask

Hvidvaskning af penge er en kompleks finansiel forbrydelse, der involverer processen med at skjule oprindelsen af ulovligt erhvervede penge, typisk gennem en række transaktioner, for at få det til at se ud som om, det…

Læs Mere

Finansiering af Terrorismen

Finansiering af terrorisme indebærer levering eller indsamling af midler med det formål at støtte terroristiske aktiviteter eller organisationer. Det omfatter forskellige ulovlige finansielle aktiviteter, der sigter mod at lette terroristiske handlinger, herunder rekruttering, træning, planlægning…

Læs Mere

Sanktioner og embargoer

Sanktioner og embargoer er foranstaltninger, der pålægges af regeringer eller internationale organisationer for at begrænse eller forbyde økonomiske og finansielle transaktioner med specifikke lande, enheder eller enkeltpersoner. Disse foranstaltninger bruges ofte som diplomatiske redskaber til…

Læs Mere

Bedrageri og uærlighed

Bedrageri er en bevidst og bedragerisk handling udført med det formål at opnå ulovlig økonomisk eller personlig gevinst eller forårsage økonomisk tab eller skade for andre. Det omfatter en bred vifte af ulovlige aktiviteter, herunder…

Læs Mere

Bestikkelse og korruption

Bestikkelse og korruption refererer til ulovlige praksisser, der involverer tilbuddet, givelsen, modtagelsen eller anmodningen om noget af værdi som et middel til at påvirke handlinger eller beslutninger hos personer eller organisationer i magt- eller autoritetspositioner…

Læs Mere

Skattesvig og skattebedrageri

Skattesvig og skattebedrageri refererer til ulovlige aktiviteter, der sigter mod bevidst at undgå betaling af skyldig skat til regeringen eller manipulere skattelovgivningen for at reducere skatteforpligtelsen. Skattesvig indebærer den bevidste underrapportering af indkomst, overdrivelse af…

Læs Mere

Markedsmisbrug

Markedsmisbrug henviser til forskellige ulovlige aktiviteter, der fordrejer integriteten og retfærdigheden på finansmarkederne, underminerer investorernes tillid og markedsstabiliteten. Markedsmisbrug kan tage flere former, herunder insiderhandel, markedsmanipulation og spredning af falsk eller misvisende information. Insiderhandel indebærer…

Læs Mere

Kollusion og overtrædelser af konkurrencelovgivningen

Kollusion og overtrædelser af konkurrencelovgivningen refererer til ulovlige praksisser, hvor konkurrerende virksomheder eller personer indgår hemmelige aftaler eller arrangementer for at manipulere markedspriser, begrænse konkurrencen og skade forbrugerne. Kollusion indebærer typisk handlinger såsom prisaftaler, budmanipulation,…

Læs Mere

Cyberkriminalitet og dataleks

Cyberkriminalitet og dataleks udgør en betydelig trussel inden for finansiel kriminalitet og omfatter forskellige ulovlige aktiviteter udført gennem digitale midler med det formål at bedrage enkeltpersoner, organisationer eller regeringer. Cyberkriminalitet indebærer uautoriseret adgang til computersystemer,…

Læs Mere

Multidisciplinær og Multidimensional

Advokat Bas A.S. van Leeuwen udformer sammen med dig din rute gennem det komplekse labyrint af lovgivning, retspraksis og juridisk litteratur. Han viser dig vejen og følger dig. Advokaten bruger al sin erfaring og ekspertise til din fordel, skaber en bæredygtig merværdi og deler åbent…

Læs Mere

Integritet, Ægthed og Konsistens

Advokat Bas A.S. van Leeuwen lytter til det, der virkelig betyder noget, og tilbyder praktisk og personlig skræddersyet rådgivning i en konstant skiftende verden. Dette kræver en forfriskende måde at tænke på, dybe indsigter i nye teknologier og tilstrækkelig dokumenteret erfaring. Advokaten tror på, at…

Læs Mere

Kriminalhåndhævelse og overholdelse

Advokat Bas A.S. van Leeuwen specialiserer sig i strafferet og regulerende foranstaltninger inden for en forretningsmæssig kontekst. Han yder omfattende rådgivning og bistand til både offentlige og private enheder samt enkeltpersoner på forskellige stadier af kriminelle og administrative undersøgelser. Hans ekspertise omfatter emner som hvidvaskning…

Læs Mere

Reguleringsmæssige, Operationelle, Analytiske og Strategiske udfordringer

I dagens globale forretningslandskab står organisationer over for en mangfoldighed af udfordringer, der spænder over regulatorisk overholdelse, operationel effektivitet, dataanalyse og strategisk beslutningstagning. Disse udfordringer bliver yderligere komplicerede, når man navigerer gennem kompleksiteten af risikostyring af svindel, finansielle og økonomiske forbrydelser og ESG (Environmental, Social,…

Læs Mere

En målrettet tilgang til et effektivt resultat

I det komplekse landskab af global forretning, hvor beskyldninger om finansiel fejladministration, svig, bestikkelse, hvidvaskning af penge, korruption eller overtrædelser af internationale sanktioner kan kaste en mørk skygge over enhver organisation og bringe dens drift i fare samt plette dens hårdt erhvervede omdømme, står advokat…

Læs Mere

Priser

Van Leeuwen Law Firm vil fakturere sine aktiviteter, administrationsomkostninger og forudbetalte omkostninger periodisk (typisk efterhånden som aktiviteterne skrider frem i en sag) til klienten gennem forhåndsfakturaer og en opgørelse af gebyrer og omkostninger. Det skyldige beløb fra opgørelsen af gebyrer og omkostninger opdeles i følgende…

Læs Mere

Virksomhedens Sociale Ansvar

I dagens sammenkoblede verden overstiger konceptet Corporate Social Responsibility (CSR) blot etiske forpligtelser; det udgør et grundlæggende økonomisk og etisk mandat. Dette princip, som er gældende for alle samfundets områder, herunder juridiske virksomheder, understreger det symbiotiske forhold mellem økonomisk fremskridt og bæredygtig udvikling. Advokatfirmaet Van…

Læs Mere

Bestikkelses- og korruptionsundersøgelser

I en verden, hvor ulovlige udvekslinger truer selve fundamentet for fair konkurrence, står Advokat van Leeuwen som et fyrtårn for ansvarlighed. Hans skarpe forståelse af de juridiske kompleksiteter omkring bestikkelse og korruption gør det muligt for ham at navigere gennem undersøgelsens labyrintlignende stier med præcision.…

Læs Mere

Kartelundersøgelser

I konkurrencelovens verden fremstår Advokat van Leeuwen som en uforsonlig talsmand for fair konkurrence og forbrugervelfærd. Med en klar forståelse for EU’s konkurrencelov, herunder artiklerne 101 og 102 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TFEU), leder han komplekse undersøgelser af anti-konkurrence adfærd og kartelaftaler.…

Læs Mere

Råvareundersøgelser

I den hurtigt skiftende verden af råvarehandel står Advokat van Leeuwen som en fast beskytter af markedsintegriteten. Med et skarpt øje for detaljer dykker han ned i den komplekse web af forsyningskæder, undersøger handelspraksis og gennemgår transaktionsdata for at afsløre tegn på svigagtig aktivitet. Bevæbnet…

Læs Mere

Cyberundersøgelser

I den digitale tidsalder står Advokat van Leeuwen som en vågen vogter mod cybertrusler og digital svig. Med en omfattende forståelse af EU’s cybersikkerhedsregler som Netværks- og Informationssikkerhedsdirektivet (NIS-direktivet) og Cybersikkerhedsforordningen, leder han proaktive undersøgelser af cyberhændelser og dataangreb. Ved at udnytte cutting-edge teknikker inden…

Læs Mere

Dataundersøgelser

I en æra, hvor data både er en vare og en byrde, står Advokat van Leeuwen i spidsen for at beskytte digital integritet. Med en nuanceret forståelse af databeskyttelseslove som den Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) og den Hollandske GDPR-Implementeringslov (Uitvoeringswet Algemene Verordening gegevensbescherming) (UAVG) navigerer han…

Læs Mere

Bedrageriundersøgelser

I det intrikate net af bedrag og svig fremstår Advokat van Leeuwen som en mesterstrateg i at afsløre bedragerisager og finansielle uregelmæssigheder. Med en dyb forståelse af hollandsk strafferet og EU-direktiver som Fraud Enforcement and Recovery Act (FERA) gennemfører han omhyggelige undersøgelser af en række…

Læs Mere

Hvidvaskningsundersøgelser

I den skyggefulde verden af ulovlig finansiering fremstår Advokat van Leeuwen som en formidabel modstander af hvidvaskere og finansielle kriminelle. Med en dyb forståelse af EU-direktiver som den Femte Anti-Hvidvaskningsdirektiv (AMLD5) og Financial Action Task Force (FATF) anbefalinger, orkestrerer han flerfacetterede undersøgelser for at nedbryde…

Læs Mere

Sanktionsundersøgelser

I forbindelse med internationale relationer og sikkerhed spiller Advokat van Leeuwen en afgørende rolle i håndhævelsen af sanktioner og bekæmpelsen af illegal finansiering. Med en skarp forståelse af EU’s sanktionsregimer, herunder den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP) og EU’s Blokeringsforordning, gennemfører han grundige undersøgelser af…

Læs Mere

Værdipapirundersøgelser

I den dynamiske verden af værdipapirmarkederne står Advokat van Leeuwen som en stærk forsvarer for investorernes tillid og markedets gennemsigtighed. Med udgangspunkt i sin dybe viden om EU-regler som Markedsmisbrugsforordningen (MAR) og Prospektdirektivet, gennemfører han grundige undersøgelser af påstande om insiderhandel, markedsmipulation og værdipapirsvilkår. Gennem…

Læs Mere

Forebyggelse

Advokat Bas A.S. van Leeuwens tilgang til forebyggelse involverer aktivt engagement med lokalsamfund, hvor han lægger vægt på uddannelse som empowerment og anvender en holistisk strategi. Ved at fremme en proaktiv kultur, kulturelt følsomme initiativer og samarbejde med organisationer stræber…

Læs Mere

Opdagelse

Advokat Bas A.S. van Leeuwen skiller sig ud gennem sin juridiske ekspertise ved proaktivt at identificere potentielle juridiske udfordringer og risici for sine klienter. Hans omfattende tilgang indebærer grundige vurderinger og personlige konsultationer for at opdage juridiske spørgsmål tidligt. Ved…

Læs Mere

Undersøgelse

Advokat Bas A.S. van Leeuwen skiller sig ud i den juridiske verden med en omhyggelig efterforskningsmetode inden for forskellige retsområder. Hans ekspertise dækker strafferetlige anklager, administrative tvister, kontraktbrud, familiekonflikter og sager vedrørende unge. Kendt for dybtgående juridisk forskning opbygger han…

Læs Mere

Respons

Advokat Bas A.S. van Leeuwens reaktionstrategi kendetegnes ved hurtig og effektiv handling. Han identificerer hurtigt juridiske udfordringer og træffer proaktive foranstaltninger for at imødegå dem. Hans tilgang omfatter personlige responsplaner skræddersyet til klienternes specifikke behov og anvender forskellige tiltag som…

Læs Mere

Rådgivning

Inden for området af juridisk rådgivning udmærker advokat Bas A.S. van Leeuwen sig ved at levere klar og indsigtsfuld vejledning til sine klienter. Han sikrer, at klienterne er velinformerede om deres juridiske muligheder, rettigheder og potentielle resultater. Gennem åben kommunikation…

Læs Mere

Retssager

Advokat Bas A.S. van Leeuwen skiller sig ud i den juridiske verden med en strategisk og grundig tilgang til retssager. Uanset om det er kriminalsager, administrative domstole eller civile retssager, udnytter han sin ekspertise til at arbejde for rettighederne og…

Læs Mere

Forhandling

Advokat Bas A.S. van Leeuwen udmærker sig som en dygtig forhandler, der excellerer i at navigere og sikre favorable vilkår gennem dygtige forhandlingsteknikker. Han prioriterer venskabelige løsninger og lægger vægt på samarbejde og konstruktive resultater frem for langvarige juridiske kampe.…

Læs Mere

Integritet

Integritet er ikke bare et buzzword; det er fundamentet, som ens firma er bygget på, især i den afgørende kontekst af bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet. Man forstår, at ens omdømme er ens mest værdifulde aktiv, og man er forpligtet til…

Læs videre

Samarbejdsorienteret Tilgang

En samarbejdsorienteret tilgang er ikke bare en strategi; det er et grundlæggende princip, der guider ens interaktioner både internt i firmaet og med eksterne interessenter. I kampen mod økonomisk kriminalitet anerkender man, at ingen enkelt enhed kan tackle disse udfordringer…

Læs videre

Social Indvirkning

Social indvirkning er ikke bare en konsekvens af ens arbejde; det er en grundlæggende kerneværdi, der informerer alt, hvad man gør hos Van Leeuwen Advokatfirma, især inden for bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet. Man forstår, at økonomiske forbrydelser kan have vidtrækkende…

Læs videre

Værdi Leveret

“Værdi Leveret” handler ikke kun om at opfylde juridiske forpligtelser; det handler om at gøre en håndgribelig og positiv indvirkning på samfundet som helhed. Hos Van Leeuwen Advokatfirma erkender man, at ens rolle strækker sig ud over retssalen; man har…

Læs videre

Klienter Kommer Først

“Klienter Kommer Først” er ikke bare et motto; det er et styrende princip, der definerer firmaets tilgang til at praktisere jura, især i konteksten af bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Klienter betror firmaet deres mest følsomme juridiske anliggender, og firmaet ærer…

Læs videre

Respekt for Individer

“Respekt for Individer” er ikke kun en værdi hos Van Leeuwen Advokatfirma; det er hjørnestenen i firmaets etiske ramme, især i kampen mod økonomisk kriminalitet. Firmaet tror på, at enhver person, uanset deres rolle eller position, fortjener at blive behandlet…

Læs videre

Strategisk Perspektiv

“Det Strategiske Perspektiv” er en grundlæggende søjle inden for firmaet, især i konteksten af bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Idet man anerkender det komplekse landskab af økonomiske forbrydelser, understreger firmaet vigtigheden af effektive strategier, der går ud over juridisk ekspertise. Van…

Læs videre

At Udvide Mulighedernes Kunst

Hos Van Leeuwen Advokatfirma er forpligtelsen til at “Udvide Mulighedernes Kunst” hjertet i virksomheden. Denne kerneværdi afspejler en dybfølt dedikation til at gå ud over konventionelle grænser for at tackle de komplekse udfordringer ved økonomiske overtrædelser. Firmaet omfavner en pionerånd…

Læs videre

Bring Indsigt frem i Lyset

“At Bring Indsigt frem i Lyset” indtager en central rolle inden for Van Leeuwen Advokatfirmaets etos, især i den kritiske kontekst af kampen mod økonomisk kriminalitet. Det går ud over den traditionelle juridiske paradigm og omfatter en dyb forpligtelse til…

Læs videre

Drive Inspirerende Indvirkning

“At Drive Inspirerende Indvirkning” indtager en afgørende rolle i fortællingen om Van Leeuwen Advokatfirmaet, især i den kritiske kontekst af kampen mod økonomisk kriminalitet. Mere end blot et princip fungerer det som en testament på firmaets forpligtelse til ikke kun…

Læs videre

Overvinde Kompleksitet

“At Overvinde Kompleksitet” transcenderer den konventionelle juridiske retorik og positionerer sig som en ledestjerne inden for Van Leeuwen Advokatfirmaets principper, især i labyrinten af ​​kampen mod økonomisk kriminalitet. Dette princip understreger ikke kun firmaets forpligtelse til at tackle økonomiske overtrædelser,…

Læs videre

Ledelse med Integritet

“At Lede med Integritet” etablerer sig som en fyrtårn inden for det juridiske landskab, især i den kritiske arena for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Ud over at være et princip tjener det som en grundlæggende styrende kraft og skitserer Van…

Læs videre

Vokse ved at Lade Andre Vokse

“At Vokse ved at Lade Andre Vokse” står som det afgørende etos, der udgør kernen i Van Leeuwen Advokatfirmaet. Langt ud over en simpel juridisk doktrin artikulerer dette princip et afgørende engagement i at adressere finansiel dårlig ledelse, svig, bestikkelse,…

Læs videre

Timepris

Medmindre der er aftalt andet, opkræves arbejde under posten gebyrer på grundlag af en timepris. De grundlæggende timepriser, der anvendes af Advokatfirma Van Leeuwen, varierer mellem 200 € og 330 €, eksklusive moms. Advokatfirmaet fastsætter timeprisen afhængigt af sagens art,…

Læs videre

Fast pris

Hvis du foretrækker at undgå økonomiske overraskelser ved dagens afslutning, er den bedste mulighed at aftale en fast pris på forhånd. I de fleste tilfælde er det ret ligetil at opdele en sag i flere separate komponenter. Ved at estimere…

Læs videre

Timepris baseret på resultater

Selvom succes ikke kan garanteres, kan vi garantere, at vi vil gøre vores allerbedste for at opnå det bedst mulige resultat for dig. Ifølge vores faglige regler er det forbudt for hollandske advokater at indgå aftaler om ‘no cure, no…

Læs videre

Subsidiæret retshjælp

Har du tegnet retshjælpsforsikring? I så fald har du ret til at vælge din egen advokat, på forsikringsselskabets regning, hvis du er involveret i en retlig eller administrativ procedure. Det er hvad EU-Domstolen har besluttet. Du har også ret til…

Læs videre

Retshjælpsforsikring

Har du tegnet retshjælpsforsikring? I så fald har du ret til at vælge din egen advokat, på forsikringsselskabets regning, hvis du er involveret i en retlig eller administrativ procedure. Det er hvad EU-Domstolen har besluttet. Du har også ret til…

Læs videre

Kontoromkostninger

Uanset opkrævning af gebyrer vil administrations- og kontoromkostninger, herunder omkostninger til åbning af en sag eller delsager i en sag, skrivningsomkostninger, print- og kopieringsomkostninger, portoomkostninger, telefonomkostninger osv., blive opkrævet under posten ‘administrationsomkostninger’ som en fast 7 % af de opkrævede…

Læs videre

Retslige omkostninger og udgifter

Omkostninger, som Advokatfirma Van Leeuwen har fremskyndet til tredjepart, såsom retsomkostninger, notaromkostninger, ekspertomkostninger, vil blive opkrævet separat baseret på de faktiske omkostninger (plus moms, hvis relevant). Advokatfirmaet Van Leeuwen påtager sig ansvaret for at forudbetale beløb til tredjeparter, herunder retsregistre,…

Læs videre

Forskud

Advokatfirmaet Van Leeuwen forbeholder sig retten til at bede klienten om et forskud før starten og i løbet af deres aktiviteter ved hjælp af en foreløbig faktura og forbeholder sig retten til kun at starte eller fortsætte deres aktiviteter eller…

Læs videre

Personligt Møde

Hvis du foretrækker personlige møder, kan du aftale en tid til at mødes med advokat Bas A.S. van Leeuwen på hans kontor. Under dette møde vil advokaten personligt modtage dig på sit kontor og tage sig god tid til at diskutere din…

Læs Mere

Videokonsultation

Hvis du foretrækker videokonsultationer, kan du aftale en tid til en videokonference med advokat Bas A.S. van Leeuwen. Dette giver dig mulighed for at få juridisk rådgivning uden at skulle rejse, hvilket kan være praktisk, hvis du befinder dig et andet sted…

Læs Mere

Telefonisk Konsultation

Hvis du foretrækker telefoniske konsultationer, kan du anmode om, at advokat Bas A.S. van Leeuwen ringer dig op. Dette giver dig mulighed for at diskutere din sag og stille dine spørgsmål fra komforten af dit eget hjem eller arbejdssted. Under telefonopkaldet vil…

Læs Mere

E-mail Konsultation

Hvis du kun har et specifikt spørgsmål og gerne vil stille det på en formel måde, kan du sende en e-mail til advokat Bas A.S. van Leeuwen. I din e-mail kan du uddybe dit spørgsmål, så advokaten kan give dig et nøjagtigt…

Læs Mere