Knowledge Sharing - Page 17

Het Scannen

/

In Nederland zijn de AIVD en de MIVD bevoegd tot het met een technisch hulpmiddel ongericht ontvangen en opnemen van niet-kabelgebonden telecommunicatie, en om versleuteling van de telecommunicatie ongedaan te maken. Dit wordt ook wel scannen genoemd. Deze bijzondere bevoegdheid vindt een wettelijke grondslag in art. 27 WIV 2002.[1] In Frankrijk kent men deze bijzondere bevoegdheid niet, want noch in de wetgeving, noch in de jurisprudentie, noch in de doctrine bestaat hier een grondslag voor.

Read More

Het Searchen

/

In Nederland zijn de AIVD en de MIVD bevoegd a)tot het met een technisch hulpmiddel ontvangen en opnemen van niet-kabel gebonden telecommunicatie die zijn oorsprong of bestemming in andere landen heeft aan de hand van een technisch kenmerk ter verkenning van de communicatie, b)om van daarbij ontvangen gegevens kennis te nemen, en c)om versleuteling van deze communicatie ongedaan te maken. Deze bijzonder bevoegdheid vindt een wettelijke grondslag in art. 26 WIV 2002.[1] In Frankrijk beschikt de technologische divisie van de DGSE over een aantal luisterstations verspreid door de hele wereld.

Read More

Het gericht Aftappen, Ontvangen Opnemen en Afluisteren

/

Algemeen In Nederland zijn de AIVD en de MIVD bevoegd tot het gericht Aftappen, het Ontvangen, het Opnemen en het Afluisteren van elke vorm van gesprek, telecommunicatie of gegevensoverdracht d.m.v. een geautomatiseerd werk, ongeacht waar een en ander plaatsvindt. Eveneens zijn deze twee diensten bevoegd om versleuteling van de gesprekken, telecommunicatie of gegevensoverdracht ongedaan te maken. Deze bijzondere bevoegdheid vindt een wettelijke grondslag in art. 25 WIV 2002.[1] In Frankrijk, in tegenstelling tot Nederland en Duitsland, zijn slechts de Ministers van de Groupement Interministeriel de Contrôle (GIC) bevoegd tot zgn. Veiligheidstaps of Ecoutes Administratives. Tot de GIC behoren de Minister

Read More

Het Hacken

/

In Nederland zijn de AIVD en de MIVD bevoegd tot het al dan niet met gebruikmaking van technische hulpmiddelen, valse signalen, valse sleutels of valse hoedanigheden, binnendringen in een geautomatiseerd netwerk. Tot deze bevoegdheid behoren tevens a) Het doorbreken van enige beveiliging, b) Het aanbrengen van technische voorzieningen teneinde versleuteling van gegevens opgeslagen of verwerkt in het geautomatiseerde werk ongedaan te maken, en c) Het overnemen van de gegevens opgeslagen of verwerkt in het geautomatiseerde werk. Deze bijzondere bevoegdheid, ook wel Hacken genoemd, vindt een wettelijke grondslag in art. 24 WIV 2002.

Read More

De Duitse wetsgeschiedenis inzake het onderzoek van de telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

/

Het aftappen en opnemen van de telecommunicatie door de Verfassungsschutz des Bundes und der Länder, de BND en de MAD wordt geregeld in het Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses van 13 augustus 1968. Deze wettelijke regeling treft men aan in Artikel 10 Grundgesetz, en wordt ook wel aangeduid als Gezetz zu Artikel 10 Grundgesetz (G 10).[1] Op 14 juli 1999 oordeelde het Bundesverfassungsgericht (BVG) meerdere bepalingen van G10 in het licht van het Verbrechensbekämpfunggesetzes uit 1994 als in strijd met de grondwet afgekeurd.[2]  Het BVG had vervolgens de wetgever de opdracht gegeven, om deze strijdigheid met de

Read More

De Franse wetsgeschiedenis inzake het onderzoek van de telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

/

In Frankrijk bestond er lange tijd geen wettelijke grondslag voor het Onderzoek van de Telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten. De Taps in het Kader van de Veiligheid of Ecoutes Administratives waren slechts gebaseerd op de grondwettelijke bepaling, inhoudende dat de Overheid dient te waken over de veiligheid van het land en het territorium. Daarnaast bestond er de een Circulaire uit 1960, die tot 1982 niet openbaar was geweest. Door deze Circulaire werden de Ecoutes Administratives gecentraliseerd bij de Groupment Interministériel Controle (G.I.C.), onder toezicht van de 1ste Minister gebracht.[1] Ondanks het ontbreken van een wettelijke grondslag vonden er

Read More

De Nederlandse wetsgeschiedenis inzake het onderzoek van de telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

/

Tot 1971 ontbrak er een wettelijke basis voor het afluisteren van telecommunicatie ten behoeve van de staatsveiligheid. Uit de parlementaire stukken blijkt, dat het afluisteren van telefonie door de BVD geacht werd voort te vloeien uit de algemene taak van deze dienst. Aan het einde van de jaren zeventig werd de bescherming van de persoonlijke levenssfeer mede als gevolg van de technische ontwikkelingen actueel. Dientengevolge voelde men zich genoodzaakt inbreuken op de persoonlijke levenssfeer strafbaar te stellen. Ten behoeve va de vroegere BVD werd er voorzien in een aantal strafuitsluitingsgronden. Deze strafuitsluitingsgronden voorzagen in de volgende bevoegdheden als omschreven in

Read More

1 15 16 17