In-depth legal articles and blogs - Page 4

Wat zijn de mogelijkheden van strafrechtelijke vervolging van de overheden in de zaak Enschede? – Deel 6

//

In één der zaken tegen SE Fireworks en haar eigenaren werd door de raadsman van de verdachte het verweer aangevoerd, dat het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur geschonden waren, omdat de Staat der Nederlanden, Gemeente Enschede en de bij die lichamen werkzame functionarissen, die nauw betrokken waren geweest bij de verlening der opvolgende vergunningen aan SE Fireworks en de controle op de naleving van die vergunning, ten onrechte niet werden vervolgd voor de strafbare feiten die aan de verdachte waren ten laste gelegd. Volgens de raadsman diende om deze redenen het O.M. niet-ontvankelijk verklaard te worden in de desbetreffende strafzaak. De Almelose Rechtbank verwierp dit verweer aan de hand van de door de Hoge Raad in de arresten Vliegbasis Volkel, Pikmeer – I en Pikmeer – II geformuleerde criteria inzake strafrechtelijke vervolging van resp. rijksoverheidsinstanties, decentrale overheden, en ambtenaren dan wel arbeidscontractanten van deze publiekrechtelijke rechtspersonen. Zij achtte de beslissing van het O.M. om niet van de heersende leer af te wijken gerechtvaardigd, en vond dat het niet aan haar was om in deze het voortouw te nemen, maar dat hier een taak was weggelegd voor hetzij de wetgever, hetzij voor het Arnhemse Hof in het kader van de daar lopende procedure ex art. 12 Wetboek van Strafvordering.

Read More

Wat zijn de mogelijkheden van strafrechtelijke vervolging van de overheden in de zaak Enschede? – Deel 3

//

In het Eindrapport valt te lezen, dat het College van Burgemeesters en Wethouders (B & W) bevoegd was ten aanzien van de verlening van bouw – en milieuvergunningen aan het bedrijf SE Fireworks, en dat zij tevens verantwoordelijk was voor toezicht en de handhaving ter zake. Gezien de van toepassing zijnde mandaatregelingen werden echter de handelingen in de praktijk volledig verricht door de ambtenaren van de Bouw – en Milieudienst van Gemeente Enschede. Binnen deze Bouw – en Milieudienst heeft enerzijds de afdeling Bouwbeheer de zorg voor de verlening van bouwvergunningen en anderzijds de afdeling Milieu de zorg voor de verlening van milieuvergunningen.

Read More

Wat zijn de mogelijkheden van strafrechtelijke vervolging van de overheden in de zaak Enschede? – Deel 2

//

In art. 51 Wetboek van Strafrecht (Sr) wordt bepaald, dat niet alleen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen strafbare feiten kunnen begaan (lid 1), en dat indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, de strafvervolging kan worden ingesteld tegen die rechtspersonen en/of tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging (lid 2).

Read More

Wat zijn de mogelijkheden van strafrechtelijke vervolging van de overheden in de zaak Enschede? – Deel 1

//

Op zaterdagmiddag 13 mei 2000 vond bij het vuurwerkbedrijf SE Fireworks aan de Tollensstraat in Enschede een zeer zware vuurwerkontploffing plaats. Deze vuurwerkontploffing had ongekende gevolgen. Bij deze ramp kwamen 22 personen om het leven en raakten ongeveer 950 mensen gewond, van wie een aantal zeer ernstig. De ontploffing richtte een enorme ravage aan in de wijde omtrek van het vuurwerkbedrijf. Ruim 200 woningen werden verwoest. Nog eens bijna 300 woningen raakten zwaar beschadigd en werden door de Gemeente onbewoonbaar verklaard. In totaal verloren ongeveer 1.250 personen hun onderkomen als gevolg van deze ramp. Een aantal van hen raakte al of bijna al zijn bezittingen kwijt. Niet alleen woningen werden getroffen, maar ook zo’n 50 bedrijfsgebouwen raakten zwaar beschadigd of onherstelbaar beschadigd. Ook buiten het eigenlijke rampgebied was de schade aan de woningen enorm. Tot ver in de omgeving waren er ruiten gesneuveld. Volgens schatting van Gemeente Enschede raakten ruim 1.500 woningen buiten het rampgebied beschadigd (Zie bijlagen 1 t/m 4).[1] De totale schade bedroeg naar schatting honderden miljoenen Euro’s.

Read More

Grensoverschrijdende fraudes met de export van oud-ijzer en andere metalen. Een juridische analyse (white paper)

//

Het Nederlandse bedrijf [BEDRIJF X], statutair gevestigd te [PLAATSNAAM], verzamelt en koopt op metaal. Dit metaal wordt verscheept per containerschip naar Azië en wordt aldaar verkocht aan o.a. het Chinese bedrijf [BEDRIJF Y]. Dit geschiedt op basis van een order bij een handelsagent. De handelsagent dealt voor €100,-, met overpayment van €25,-. Dit resulteert in een totaalbedrag van €125,-.

Read More

De nieuwe Wet Zorg en Dwang (WZD) – Procedure in hoofdlijnen

//

Twee begrippen bepalen de reikwijdte van de WZD: cliënt en zorg. Het begrip cliënt wordt in artikel 1 lid 1 sub c WZD gedefinieerd als mensen die in verband met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap zijn aangewezen op zorg, zoals dat begrip is gespecificeerd in artikel 1 lid 3 WZD. Die zorg kan volgens dit lid bestaan uit: de bejegening, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, bescherming, beveiliging, en onvrijwillige zorg als bedoeld in artikel 2 WZD. Door in de definitie van cliënt niet de Wet langdurige zorg indicatie voorop te stellen komt volgens de MVT (verder: MVT) de brede reikwijdte van de Wet zorg en dwang beter tot uitdrukking. Het vaststellen of er sprake is van een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking zal een ter zake kundige arts doen aan de hand van algemeen aanvaarde normen zoals die op dat moment gelden binnen de sector.

Read More