Counter Terrorism

De Taakomschrijving van de BND

/

De taakomschrijving van de BND treft men aan in §1 II BND-G. De BND heeft als enige Duitse Auslandsnachrichtendienst de taak om informatie te verzamelen en te verwerken, die voor de winning van kennis over het buitenland, die van buitenlands – en veiligheidspolitieke betekenis zijn voor de Bondsrepubliek Duitsland, noodzakelijk zijn (§1 II, 1ste volzin BND-G).[1] Naast de hierboven beschreven kerntaak, wordt de BND in toenemende mate ook belast met taken die gericht zijn op de bestrijding van de internationaal opererende georganiseerde misdaad en de bestrijding van het Internationale terrorisme. Vooral sinds de 9 – 11 Attacks is dit laatste

Read More

De Taakomschrijving van de MAD

/

De taakomschrijving van de MAD treft men aan in §1 MAD-G.[1] Met het oog op de Terrorismebestrijding zijn de belangrijkste taken het verzamelen en verwerken van Informatie, in het bijzondere zaaks – en persoonsgebonden Inlichtingen, Berichten en Bescheiden over: 1) Pogingen gericht tegen de vrije en democratische Grundordnung, als omschreven in §4 I, c j° II BVerfSchG, 2) Pogingen gericht tegen de bestendigheid van de Federatie of één der Deelstaten, als omschreven in §4 I, a VerfSchG, 3) Pogingen gericht tegen de veiligheid van de Federatie of één der Deelstaten,[2] als omschreven in §4 I, b VerfSchG, 4) Veiligheidsbedreigende –

Read More

De Taakomschrijving van de DGSE

/

De DGSE is verantwoordelijk voor: a) Het verzamelen van Militaire inlichtingen alsmede strategische informatie, b) Het verzamelen van elektronische inlichtingen, en c) Het uitvoeren van contraspionage activiteiten buiten de grenzen van het territorium van de Franse Republiek.[1] De DGSE bestaat uit twee directoraten, te weten 1) Het Directoraat inzake Strategieën, die verantwoordelijk is voor de bepaling van de geschiktheid van achterhaalde informatie, en 2) Het Directoraat inzake Inlichtingen, dat verantwoordelijk is voor de verzameling van informatie, voornamelijk afkomstig van menselijke bronnen, daarbij werkzaamheden van illegale agenten inbegrepen. Het laatste directoraat is verantwoordelijk voor het verzamelen en verspreiden van inlichtingen, en

Read More

De Taakomschrijving van de DPSD

/

De DPSD, de voormalige Sécurité Militaire (SM) is verantwoordelijk voor het uitoefenen van de volgende vier taken, te weten: 1) Militaire contra – spionage operaties, 2) Politiek toezicht op de militairen, 3) Het waarborgen van de betrouwbaarheid van de gewapende macht, en 4) Overige militaire veiligheidsplichten.[1] [1] Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense, bron: www.fas.org/irp/world/France/défense/dpsd/index.html  

Read More

De Taakomschrijving van de MIVD

/

De MIVD heeft een vijftal taken in het belang van de nationale veiligheid. Met het oog op de terrorismebestrijding zijn de belangrijkste taken: 1) Onderzoek verrichten omtrent het potentieel en de strijdkrachten van andere mogendheden, ten behoeve van een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de krijgsmacht, en naar de factoren die van invloed zijn of kunnen zijn op de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde voor zover de krijgsmacht daarbij is betrokken of naar verwachting betrokken kan worden, 2) Onderzoek verrichten ter voorkoming van activiteiten die tot doel hebben de veiligheid of paraatheid van de krijgsmacht te

Read More

De taakomschrijving van de Verfassungsschutz des Bundes und der Länder

/

De taakomschrijving van de Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder staat vermeld in §3 BVerfSchG. Met het oog op de terrorismebestrijding is hen belangrijkste taak de verzameling en verwerking van Informatie, in het bijzonder zaaks – en persoonsgebonden Inlichtingen, Berichten en Bescheiden over 1) Pogingen gericht tegen de vrije democratische Grundordnung, (Zie bijlage VII) 2) Pogingen gericht tegen bestendigheid van de Federatie of één der Deelstaten (Zie bijlage VII), 3) Pogingen gericht tegen veiligheid van de Federatie of één der Deelstaten (Zie bijlage VII), 4) Pogingen die tot doel hebben een onwettige belemmering van het ambts-beleid van de Verfassungsorgane des

Read More

De taakomschrijving van de DCPJ

/

De DCPJ, de belangrijkste Franse Binnenlandse Veiligheidsdienst, die ook wel het publieke gezicht van de DST genoemd wordt[1], is opgebouwd uit vier sub-directoraten. Met het oog op de terrorismebestrijding zijn de belangrijkste sub-directoraten: a) Het Sub-directoraat Politie Techniek en Wetenschap, b) Het Sub-directoraat inzake Criminele vergrijpen, en c) Het Sub-directoraat inzake externe connecties.[2] Het Sub-directoraat Politie Techniek en Wetenschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van identificatietechnieken, de verwerking van grote politiegegevens (vingerafdrukgegevens, straf-processuele informatie en gegevens omtrent gezochte personen), het reproduceren van onderzoeksresultaten om uitgezonden te worden, en de coördinatie van het management van vijf wetenschappelijke politielaboratoria, gevestigd in Parijs,

Read More

De taakomschrijving van de DST

/

De DST heeft de bevoegdheid tot opsporing, verijdeling dan wel te bestrijding van activiteiten, die plaatsvinden binnen het territorium van de Franse Republiek, die geïnspireerd worden, verband houden met of ondersteund worden door een Vreemde mogendheid, en die naar hen aard de veiligheid van de Franse Republiek bedreigen (art. 1, 1ste alinea Decreet van 22 december 1982[1] (D-1982)).[2] Ter uitvoering van deze bevoegdheid kent de DST een vijftal missies. Met het oog op de terrorismebestrijding zijn de belangrijkste missies a) De Contra – spionage, b) De Missies tegen Terroristische activiteiten, en c) De strijd tegen de ontwikkeling van nucleaire, bacteriologische

Read More

De taakomschrijving van de DCRG

/

De DCRG houdt zich in het algemeen bezig met a) Het beschermen van de fundamentele belangen van de Franse Staat, en het leveren van een bijdrage aan de binnenlandse veiligheid, en b) Het onderzoeken en centraliseren van gegevens bedoeld om de Franse Regering omtrent bepaalde domeinen te informeren.[1] De DCRG voert haar missies uit overal binnen het Franse territorium, en is onderverdeeld in 4 sub – directoraten. Met het oog op de terrorismebestrijding zijn het belangrijkste sub-directoraten a) Het Sub-directoraat Onderzoek, welke informatie centraliseert betreffende de preventie en bestrijding van terrorisme, en groepen in de gaten houdt die een risico

Read More

De taakomschrijving van de AIVD

/

De AIVD heeft een viertal taken in het belang van de nationale veiligheid. Met het oog op de terrorismebestrijding acht ik de volgende taken het belangrijkst, te weten: 1) Onderzoek verrichten m.b.t. organisaties en personen die door de doelen die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat[1]; en 2) Onderzoek verrichten betreffende andere landen m.b.t. onderwerpen die door de Minister – President zijn aangewezen[2] (art. 6 lid 2 WIV 2002).[3]

Read More

1 2 3