Wanneer gaat een tijdelijk contract over in een vast contract?

Vast contract na drie (3) opvolgende tijdelijke contracten

Een werknemer krijgt automatisch een vast contract als:

 • Een werknemer meer dan drie (3) tijdelijke contracten heeft gehad bij dezelfde werkgever, of;
 • Een werknemer meer dan drie (3) tijdelijke contracten heeft gehad voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers. (Bijvoorbeeld als een werknemer eerst via een uitzendbureau werkt en daarna rechtstreeks bij de werkgever in dienst komt), en;
 • De pauze (tussenpoos) tussen contracten maximaal zes (6) maanden is. Voor tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal negen (9) maanden per jaar kan worden gedaan mag er maximaal drie (3) maanden tussen de contracten zitten. Dit moet wel zijn opgenomen in de cao, en;
 • Het 3e contract van de werknemer eindigt op of na 1 januari 2020, en; 
 • Er staan in de cao geen andere voorwaarden. De afspraken in de cao gaan voor.

Voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 geldt de (nieuwe) ketenbepaling van drie (3) jaar. Ook al is de arbeidsovereenkomst aangegaan vóór 1 januari 2020.
Voorbeeld: het eerste contract van de werknemer duurde zes (6) maanden, van 1 maart 2018 tot 1 september 2018. Het tweede contract was een jaarcontract van 1 september 2018 tot 1 september 2019. Het derde contract was ook een jaarcontract, van 1 september 2019 tot 1 september 2020. Het derde contract overschrijdt weliswaar 1 januari 2020, maar er is in dit geval nog geen sprake van meer dan drie (3) tijdelijke contracten. Daarnaast is op de peildatum 1 januari 2020 ook de duur van twee (2) jaar nog niet overschreden. Als gevolg van het ingaan van de wijziging ontstaat nog geen vast contract. De werknemer heeft dan dus nog geen recht op een vast contract.

Vast contract na drie (3) jaar tijdelijke contracten

Een werknemer krijgt automatisch een vast contract als:

 • Een werknemer langer dan drie (3) jaar lang meerdere tijdelijke contracten heeft gekregen bij dezelfde werkgever. Of voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers. (Bijvoorbeeld als de werknemer eerst via een uitzendbureau en later rechtstreeks bij de werkgever in dienst komt als uitzendkracht werkt);
 • Er maximaal zes (6) maanden tussen de contracten zit (de tussenpoos). Voor tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal negen (9) maanden per jaar gedaan kan worden mag er maximaal drie (3) maanden tussen de contracten zitten. Dit dient wel te zijn opgenomen in de cao;
 • In de cao geen andere voorwaarden hierover staan. De afspraken in de cao gaan voor.

Voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 geldt de (nieuwe) ketenbepaling van drie (3) jaar. Ook al is de arbeidsovereenkomst aangegaan vóór 1 januari 2020.
Voorbeeld: Een werknemer had een jaarcontract van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019. Daarna kreeg de werknemer een tweede contract van anderhalf jaar, van 1 oktober 2019 tot 1 april 2021. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020, maar op de peildatum 1 januari 2020 is de duur van twee (2) jaar nog niet overschreden (het moment ligt na 1 januari 2020). De ketenbepaling van drie (3) jaar is van toepassing. Hierdoor blijft de tweede arbeidsovereenkomst een overeenkomst voor bepaalde tijd en gaat deze niet over in een vast contract.
Voorbeeld: Een werknemer had een jaarcontract van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Daarna kreeg de werknemer een tweede contract voor dezelfde duur, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Op de peildatum 1 januari 2020 is de duur van twee (2) jaar nog niet overschreden en ontstaat er nog geen recht op een vast contract. Op de arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan op 1 januari 2020 is de ketenbepaling van drie (3) jaar van toepassing. 

Ketenbepaling: opvolgend werkgeverschap

Is er sprake van opvolgend werkgeverschap? Dan zet de keten van arbeidsovereenkomsten zich voort (en mogen die arbeidsovereenkomsten worden meegeteld). Van opvolgend werkgeverschap kan sprake zijn bij een bedrijfsovername. Of als een werknemer eerst via een uitzendbureau en later rechtstreeks bij een werkgever in dienst komt. De werknemer krijgt dan een andere werkgever maar blijft dezelfde of gelijksoortige werkzaamheden verrichten.

De vraag of er sprake is van opvolgend werkgeverschap is sterk afhankelijk van de omstandigheden. 

Contract beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Contracten die zijn aangegaan voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) tellen niet mee voor de ketenbepaling. Het maakt hierbij niet uit wanneer het contract is aangegaan of geëindigd.

Werknemer jonger dan 18 jaar

De ketenbepaling is niet van toepassing op contracten met werknemers die jonger dan 18 jaar zijn en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.

Afwijkende regels tijdelijke contracten in cao

In uw cao kunnen afwijkende regels voor tijdelijke contracten staan. Bijvoorbeeld dat een werknemer maximaal zes (6) opvolgende tijdelijke contracten mag krijgen. En dat tijdelijke contracten mogelijk zijn over een periode van maximaal vier (4) jaar.

Afwijken ketenbepaling in cao

Er zijn beperkte mogelijkheden om bij cao af te wijken van de ketenbepaling. Een cao mag in de volgende gevallen afwijken van de ketenbepaling:

 • Uitzendovereenkomst
  In de cao kan worden geregeld dat het aantal van drie (3) contracten kan worden verhoogd naar maximaal zes (6). En de periode van twee (2) jaar kan worden verlengd tot ten hoogste vier (4) jaar.
 • Aard bedrijfsvoering
  Soms is een extra tijdelijk contract of het langer kunnen aangaan van tijdelijke contracten nodig door de aard van de bedrijfsvoering. In dat geval kan in de cao worden bepaald dat maximaal zes (6) (in plaats van drie (3)) tijdelijke contracten kunnen worden aangegaan. En maximaal voor een periode van vier (4) (in plaats van twee (2)) jaar van tijdelijke contracten gebruik kan worden gemaakt.
 • Ketenbepaling buiten toepassing
  Sommige sectoren, zoals het profvoetbal, werken alleen met tijdelijke contracten. Voor deze sectoren gelden andere regels voor het kunnen werken met tijdelijke en vaste contracten. De overheid bepaalt voor welke functies en sectoren dit geldt. De afwijkende regels worden vervolgens opgenomen in de betreffende cao’s.
  • Sinds 1 augustus 2018 geldt voor invalkrachten in het basisonderwijs die met een tijdelijk contract een zieke leraar vervangen dat er geen vast contract ontstaat na meerdere tijdelijke contracten als de cao voor primair onderwijs (basisonderwijs) voor hen geldt. 
  • Vanaf 1 januari 2020 wordt in de wet opgenomen dat tijdelijke invalleerkrachten die en zieke leraar vervangen in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs niet automatisch een vast contract krijgen na meerdere tijdelijke contracten. Dit hoeft dan niet meer in de cao te staan.
 • Bestuursfuncties
  Gaat het om een bestuursfunctie bij een bedrijf of organisatie? Dan kan in een schriftelijke overeenkomst (waaronder een cao) van de termijn van twee (2) jaar worden afgeweken.
 • Opleiding
  Is de arbeidsovereenkomst vooral gesloten om een werknemer op te leiden? Dan kan bij cao de ketenbepaling geheel of gedeeltelijk niet van toepassing worden verklaard.
 • ‘Terugkerend  tijdelijk werk’
  Is er sprake van ‘terugkerend tijdelijk werk’ dat maximaal negen (9) maanden per jaar kan worden gedaan? Dan kan bij cao de tussenperiode worden verkort tot drie (3) maanden. Het is niet beperkt tot seizoensarbeid. In de cao moeten hierover wel afspraken zijn gemaakt.
Previous Story

Het nieuwe werken tijdens de Tweede Coronagolf: hoe blijf je er gezond bij?

Next Story

Conflict met Zorgverzekeraar

Latest from AML

Holistische Aanpak

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, contractenrecht,…